UCHWAŁA NR XXXVIII/184/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie Powiatu Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach określone w następujących załącznikach do uchwały:

1)  Załącznik Nr 1 “Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach”;

2) Załącznik Nr 2 “Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mońkach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-28