Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXXI/151/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Z TERENU POWIATU MONIECKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

             Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Celem stypendium jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarów wiejskich, miast do 20 tys. mieszkańców i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2. Uruchomienie programu stypendialnego możliwe będzie z dniem otrzymania decyzji o dofinansowaniu projektu przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu “Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie moniecki 2005/2006”.

§ 3. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Starostwo Powiatowe w Mońkach.

II. Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)       pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) tj. 504 zł. Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie.;

2)       posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu monieckiego;

3)       studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z dnia 27 września 1990 r. z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm. z dnia 13 sierpnia 1997 r.).

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria zawarte w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najwyższej liczbie punktów uzyskanych według kryteriów:

1)       orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

        stopień lekki – 10 pkt,

        stopień umiarkowany – 20 pkt,

        stopień znaczny – 30 pkt;

2)       rozpoczęcie nauki na I roku studiów – 10 pkt;

3)       sieroty – 30 pkt.

4)       półsieroty – 20 pkt.

5)       pochodzenie z rodziny wielodzietnej:

a)       od 3 do 4 dzieci – 10 pkt,

b)       5 i 6 dzieci – 20 pkt,

c)        7 i więcej dzieci – 30 pkt;

6)       punktacja dochodu rodziny liczona wg. wzoru:

60 pkt – (60pkt : 504 zł) x dochód w pełnych zł = …………pkt.

3. Stypendium nie będzie przyznawane studentom, którzy:

1)       urodzili się przed dniem 1 stycznia 1980 r.;

2)       posiadają już tytuł magistra;

3)       posiadają już tytuł licencjata przy zastrzeżeniu, że nie dotyczy to osób które uzupełniają swoje wykształcenie studiując na studiach dających tytuł magistra;

4)       powtarzają rok akademicki, bądź przebywają na urlopie dziekańskim;

5)       otrzymują stypendia socjalne, naukowe lub sportowe (i/oraz w wyniku oceny wniosku zakwalifikują się do otrzymywania stypendium z działania 2.2 ZPORR) o łącznej wartości przekraczającej 90% najniższego wynagrodzenia asystenta za poprzedni miesiąc ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich z wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności[1];

6)       uczestniczyli w projekcie stypendialnym w roku akademickim 2004/2005 i nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wynikających z postanowień regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium zał Nr 2 do uchwały Nr XIX/87/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 9 września 2004 r., oraz z zapisów podpisanej Umowy przekazywania stypendium.

§ 5. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od października do lipca roku akademickiego 2005/2006.

§ 6. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Starostwo Powiatowe w Mońkach.

§ 7. Przyznawanie i przekazywanie stypendiów dla studentów w celu wspierania rozwoju edukacyjnego zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy i zatwierdzenia budżetu Projektu przez Instytucję Wdrażającą.

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 8. 1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

1)       osobiste złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki;

2)       dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach;

3)       udokumentowanie miejsca zameldowania (wszystkich osób zameldowanych wraz ze studentem);

4)       dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone;

5)       w przypadku osób niepełnosprawnych poświadczona kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

6)       w przypaku sierot i półsierot poświadczona kserokopia aktu zgonu rodziców.

2. Wnioski składa się w terminie podanym w ogłoszeniu Starostwa Powiatowego w Mońkach o rozpoczęciu rekrutacji do programu stypendialnego.

3. Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego w ciągu 7 dni roboczych od terminu upływu składania sprawdza prawidłowość złożonych wniosków oraz tworzy listę rankingową stypendystów którzy spełniają kryteria zawarte w § 4 ust. 1 wg. liczby punktów określonych w § 4 ust. 2.

4. Starosta, po otrzymaniu wniosków od Komisji, zatwierdza listę stypendystów. 

5. Starostwo Powiatowe w Mońkach ogłasza listę stypendystów po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą.

V. Wypłata stypendium

§ 9. 1. Starostwo Powiatowe w Mońkach zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia o przyznaniu stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Starosta Moniecki podpisuje ze studentem / studentką Umowę przekazywania stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu.

3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy, w wysokości 150 zł miesięcznie.

4. Stypendium będzie przekazywane w formie finansowej na konto bankowe wskazane przez stypendystę, w trybie miesięcznym, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

VI. Instytucja prowadząca obsługę programu stypendialnego

§ 10. Obsługę programu stypendialnego prowadzi: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

§ 11. Starostwo Powiatowe w Mońkach jest odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów studentom, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

VII. Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Stypendysta powiadamia Starostwo Powiatowe w Mońkach, w terminie 7 dni o:

1)       otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni;

2)       skreśleniu z listy studentów;

3)       powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z uczelni;

4)       zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 5 ust.1 niniejszego Regulaminu;

5)       ukończenia fakultetu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 student traci prawo do otrzymywania stypendium.

3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1 podlegają zwrotowi na wskazane przez Starostwo Powiatowe w Mońkach konto.

§ 13. W przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w § 14 ust. 1 stypendium otrzymuje kolejna osoba zlisty rezerwowej, ujętej w protokole Komisji Stypendialnej.

§ 14. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 15. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

Data wpłynięcia: ……………….…………

Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

.........................................................................

 

Wniosek

o przyznanie stypendium dla studentów w ramach projektu:

„Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie monieckim – 2005/2006”

 

I.     Dane osoby ubiegającej się o stypendium

 

1.    Imię i nazwisko……………………………….....................……..PESEL ………….....……

2.       Data i miejsce urodzenia ……………..………........……………..............……………...…...

3.       Imiona rodziców …..…………………………….........………….............……...…………...

4.       Adres stałego zameldowania ul…………………………................................nr domu …..…

kod poczt. ……………………miejscowość…………………........…….............……….…..

powiat…………………..…....…województwo ………………......……..… tel.…............…

5.       Adres e-mail …………………….........………….............………………….……….………

II.    Informacje o szkole wyższej, w której student studiuje

1.             Nazwa uczelni …………………………………………………………………………..……

2.             Adres uczelni …………………………………………………………………………...……

3.             Telefon/fax……………………………………………………………………………………

4.             Kierunek studiów ……………………………………………………………………….……

5.             Rok studiów ………………………………….. semestr studiów …………………..……….

6.             Data rozpoczęcia roku akademickiego……………………………………………………..

7.             Data zakończenia roku akademickiego…………………………………………………….

III.  Informacja o stypendiach otrzymywanych z innych źródeł

            …………………………………………………………………………………..……..…

            ……………………………………………………………………………………..……..

            ………………………………………………………………………………………....…

IV.   Sytuacja materialna studenta

1.       Liczba osób w rodzinie ………………………………………………………………

2.       Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie ………………………...…

V.     Numer konta bankowego

    ……………………………………………………………………………………...……

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zbiorze danych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

 

………………………….……                                                                                           …………………………..........

(miejscowość i data)                                                                                                   (czytelny podpis studenta)


 

 Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

                                                                                                              Data wpłynięcia: .………….……………….

                                                                                                              Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

…………………………..…………………..

 

Oświadczenie

o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta

 

I.     Dane osoby ubiegającej się o stypendium

    1.     Imię i nazwisko……...………………………………………..PESEL…...…………....…….

        2.    Imiona rodziców …………………………………………………………………………..…

        3.    Adres zameldowania ………………………………………………………….………...……

                ……………………………………………………………………………………………..…

II.    Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym**

 

l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia lub nauki

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

III.  Źródła dochodu (netto) w rodzinie za rok 2004 (udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami)***

L.p.

Źródła dochodu

Kwota netto

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

IV.           Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie w 2004 r. wyniósł …….……………..…zł

 

V.     Opis sytuacji rodzinnej:

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

…………..……………….…….                                                     ………………………………........               

(miejscowość i data)                                                                     (czytelny podpis studenta)

 

 

 

 Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca sytuacji materialno- bytowej rodziny:

............................................................................................................................ 

 

 

………………………………..                                                       …………………………………

      ( miejscowość i data)                                                       (pieczęć i podpis osoby

                                                                                                  sporządzającej opinię) 

 

 

  Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach

niniejszym zawiadamia, że

student/studentka............................................................zamieszkały(a) w..……………………………………...................................decyzją Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów z dnia ................... otrzymał/otrzymała na rok akademicki 2005/2006 stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie przekazywane przez okres od października do lipca wypłacane w ratach kwartalnych.

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

 

...........................                                                                                   ……………………………………

/miejscowość, data/                                                                                       /podpis przewodniczącego Komisji Stypendialnej /

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

 

Umowa przekazywania stypendium w roku akademickim 2005/2006

 

Zawarta w dniu..........................pomiędzy

Starostwem Powiatowym w Mońkach

19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a

 

a…………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko studenta/studentki/

zamieszkałym w....................................kod pocztowy...........ulica....................................nr.......

Data i miejsce urodzenia ………………………….................PESEL...............……….…...

Będącym studentem/studentką....................................................................................................

/nazwa i adres uczelni/

 

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniowi/uczennicy.

 

§ 1. Projektodawca zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z terenu powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006 (zwanego dalej Regulaminem) podpisanym i przyjętym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu.......................................

§ 2. Student/studentka otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie oraz na wezwanie Starostwa Powiatowego w Mońkach przedkładanie wymaganych oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu “Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie monieckim – 2005/2006”.

§ 3. Student/studentka otrzymujący/a stypendium po zakończeniu roku akademiockiego 2005/2006 zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie o zaliczeniu roku akademickiego

§ 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

……………..................                                                              …………………………............................

/podpis studenta/                                                                  /podpis Starosty Monieckiego/[1] Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. –  Dz. U. Nr 152, poz. 1598 o zmianie ustawy o kształceniu wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-26