Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXI/151/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ UCZĄCEJ SIĘ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT MONIECKI
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Celem stypendium jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących ze wsi, miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2. Uruchomienie programu stypendialnego możliwe będzie z dniem otrzymania decyzji Instytuacji Wdrażającej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu “Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w powiecie monieckim w roku szkolnym 2005/2006”.

§ 3. Stypendium przyznaje Szkolna Komisja ds. Przyznawania Stypendiów zwana dalej „Komisją” powołana na okres roku szkolnego przez dyrektora szkoły.

II. Zasady i warunki przyznania stypendium

§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) tj. 504 zł. Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie.;

2)      posiadają stałe zameldowanie na wsi, mieście do 5 tys. mieszkańców, mieście od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą;

3)       rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, prowadzonej przez powiat moniecki.

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najwyższej liczbie punktów uzyskanych według kryteriów:

1)       orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

        stopień lekki – 10 pkt,

        stopień umiarkowany – 20 pkt,

        stopień znaczny – 30 pkt;

2)      rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej – 10 pkt;

3)      półsieroty – 20 pkt;

4)      sieroty – 30 pkt;

5)      pochodzenie z rodziny wielodzietnej:

a) od 3 do 4 dzieci – 10 pkt,

b) 5 i 6 dzieci – 20 pkt,

c) 7 i więcej dzieci – 30 pkt.

6)      punktacja dochodu rodziny będzie liczona według następującego wzoru:

60 pkt – (60 pkt : 504,00 zł) x dochód w pełnych zł = ......................... pkt

3. Przyznawanie i przekazywanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu wspierania rozwoju edukacyjnego zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy i zatwierdzenia budżetu projektu przez Instytucję Wdrażającą.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie w szkole, w terminie podanym w ogłoszeniu Starostwa Powiatowego w Mońkach o rozpoczęciu rekrutacji do programu stypendialnego, następujących dokumentów:

1)      wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2)      oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, udokumentowanego odpowiednimi oświadczeniemi lub zaświadczeniami o dochodach, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;

3)      poświadczenia stałego zameldowania na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców (wszystkich członków rodziny zameldowanych wraz z uczniem);

4)      w przypadku osób niepełnosprawnych – poświadczonej kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

5)      w przypadku sierot i półsierot – poświadczonej kserokopii aktu zgonu jednego z rodziców/obojga rodziców.

2. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek ucznia do Komisji.

3. Komisja w ciągu 7 dni roboczych od terminu upływu składania sprawdza prawidłowość złożonych wniosków oraz tworzy listę stypendystów, którzy spełniają kryteria zawarte w § 4 ust. 1 według liczby punktów określonych w § 4 ust. 2 oraz listę rezerwową kandydatów na stypendystów.

4. Dyrektor szkoły zatwierdza listę stypendystów.

5. Dyrektor szkoły ogłasza listę stypendystów po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą.

IV. Wypłata stypendium

§ 6. 1. Dyrektor szkoły, za pośrednictwem wychowawców klas, zawiadamia pisemnie stypendystów o przyznaniu stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Dyrektor szkoły po przyznaniu stypendium podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia umowę przekazywania stypendium, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż na 10 miesięcy.

4. Stypendium będzie przekazywane w ratach kwartalnych, od września do czerwca, w wysokości 100 zł miesięcznie w formie refundacyjnej na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów:

1)      zakupu podręczników i artykułów szkolnych niezbędnych do nauki w danym roku szkolnym;

2)      zakwaterowania w internacie;

3)      posiłków w stołówce szkoły lub internatu;

4)      zakupem biletu miesięcznego na dojazd do szkoły;

5)      innych kosztów związanych z pobieraniem nauki, określonych przez dyrektora szkoły w formie zarządzenia.

5. Środki wymienione w ust. 4 refundowane będą na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku (oryginalne rachunki, faktury wystawione na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, oryginalnych blankietu biletu miesięcznego).

6. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń wymienionych w ust. 4 podejmują stypendyści.

V. Instytucje prowadzące obsługę programu

§ 7. Obsługę programu stypendialnego prowadzą:

1)      Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach;

2)      Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu;

3)      Starostwo Powiatowe w Mońkach.

§ 8. Dyrektorzy  szkół odpowiedzialni są za:

1)      rekrutację stypendystów;

2)      podpisywanie umów ze stypendystami;

3)      powołanie Szkolnej Komisji ds. Przyznawania Stypendiów;

4)      weryfikację poniesionych wydatków przez stypendystę na cele określone w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów;

5)      opisywanie i sporządzanie w 2 egzemplarzach kopii faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równorzędnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie wydatków przez stypendystów, wraz z potwierdzeniem kopii za zgodność z oryginałem;

6)      sprządzenie i przedkładanie do Starostwa Powiatowego w Mońkach sprawozdań z realizacji projektu;

7)      przekazywanie stypendiów uczniom szkoły,

8)      prawidłowe rozliczanie otrzymanych środków na wypłatę stypendiów;

9)      założenie wydzielonego rachunku bankowego, na którym będą gromadzone środki na finansowanie stypendiów;

10)  prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu;

11)  przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

§ 9. Starostwo Powiatowe w Mońkach odpowiedzialne jest za:

1)      opracowanie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów;

2)      opracowanie wzoru formularzy niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i podpisania umów ze stypendystami;

3)      promowanie projektu;

4)      przedkładanie raportów, sprawozdań z realizacji projektu;

5)      składanie wniosków o płatność;

6)      przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;

7)      przelew środków finansowanych dla szkół na wyodrębnione do celów stypendialnych konto.

VI. Postanowienia końcowe

§ 10. O stypendium nie mogą ubiegać się uczniowie powtarzający rok szkolny w chwili ubiegania się o stypendium, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

§ 11. 1. Prawo do przyznanego stypendium wygasa z chwilą:

1)      ustania jednego z warunków przyznania stypendium określonego w § 4 ust. 1;

2)      skreślenia z listy uczniów szkoły prowadzonej przez powiat moniecki;

3)      dobrowolnej rezygnacji z przyznanego stypendium.

2. Stypendysta w ciągu 7 dni zawiadamia dyrektora szkoły o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych stypendium na konto wskazane przez dyrektora szkoły.

§ 12. W przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w § 11 ust. 1 stypendium otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej, ujętej w protokole szkolnej komisji.

§ 13. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzialnych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 14. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

                                                              Data wpłynięcia: ……………..………….….

                                                                                              Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

…………………………………………..

 

 

Wniosek

o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

 

dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki 

 

I.         Dane osoby ubiegającej się o stypendium

1.    Imię i nazwisko……………………………….....................……..PESEL …………..…...…
2.       Data i miejsce urodzenia ……………..………........……………..............…………………..
3.       Imiona rodziców …..…………………………….........………….............…………………..
4.       Adres stałego zameldowania ul………………………….................................nr domu ….…
kod poczt. ……………………miejscowość…………………........…….............………..….
powiat…………………..…....…województwo ………………......……..… tel.…...........….
5.       Nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej…………………………………………............…...
6.       Uczeń klasy ………………………………………..............…………………………………
 
II.    Wnioskodawca ubiega się o: (niepotrzebne skreślić)                                                                      
1.       refundację kosztów zakupu podręczników i artykułów szkolnych niezbędnych do nauki w danym roku szkolnym -  TAK/NIE
2.       refundację zakwaterowania w internacie  – TAK/NIE
3.       refundację kosztów wyżywienia w stołówce szkolnej lub internacie – TAK/NIE
4.       refundację kosztów zakupu biletu miesięcznego na dojazd do szkoły  – TAK/NIE
5.       refundację innych kosztów związanych z pobieraniem nauki – TAK/NIE

III.   Informacja o stypendiach otrzymywanych z innych źródeł

      ………………………………………………………………………………..............…………........…….

        …………………………………………………………………………………………......................…….

        ………………………………………………………………………………………......................……….

        ..........................................................................................

IV.   Sytuacja materialna ucznia

1.       Liczba osób w rodzinie ………………………………………………………........……........

2.       Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie ……………………........…….......

 

        Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zbiorze danych prowadzonym przez szkołę i Starostwo Powiatowe w Mońkach.

 

 

……………………………..……                                                                                       ……..………………...….....

(miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis ucznia)

                                                                                                          

                                                                                                               ..........................................................................

                                                                                                                (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

                                                                                                              Data wpłynięcia: .…………………...….

               Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

                                …………………………..…………………..

 

 

Oświadczenie

o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,

dla której organem prowadzącym jest powiat moniecki

 

 

I.      Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

     1.     Imię i nazwisko……...………………………………..PESEL…...……….……………………….......

        2.     Imiona rodziców …………………………………………………………………………………….…

        3.     Adres zameldowania ………………………………………………………………………………..…

                ………………………………………………………………………………………………….………

II.    Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia lub nauki

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

III.   Źródła dochodu (netto) w rodzinie za rok 2004 (udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami)

L.p.

Źródła dochodu

Kwota netto

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

IV.          Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie w 2004 r. wyniósł ………………………………………............................................................................................................... .zł

 

V.    Opis sytuacji rodzinnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

…………………………….….                                                                            ……………………………............…

(miejscowość i data)                                                                           (czytelny podpis ucznia)

 

 

                                                                                                     ………………………...............…………….…

                                                                                             (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

VI  Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca sytuacji materialno-bytowej rodziny:

.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

…………………………………….                                                     ………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                    (pieczęć i podpis osoby

                                                                                    sporządzającej opinię)

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

 

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

 

......................................................................................................................................................

niniejszym zawiadamia, że

uczeń/uczennica............................................................zamieszkała w......................................... ...........................................................................decyzją Szkolnej Komisji ds. Przyznawania Stypendiów z dnia ................................. otrzymał/otrzymała na rok szkolny 2005/2006 stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie przekazywane przez okres 10 miesięcy.

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

1. Przyznana kwota stypendium może być przeznaczona na dofinansowanie lub refundację kosztów związanych z:

-         opłatami wnoszonymi przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły lub internatu,

-         opłatami za zakwaterowanie w internacie,

-         zakupem książek i artykułów szkolnych,

-         zakupem butów i stroju sportowego używanego na lekcji wychowania fizycznego,

-         zakupem biletu miesięcznego na dojazd do szkoły,

-         innymi dodatkowymi opłatami i wydatkami wymaganymi przez szkołę.

2. Środki wymienione w pkt 1 refundowane będą na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku (oryginalne rachunki, faktury wystawione na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, oryginalnych blankietu biletu miesięcznego).

 

..................………………                                               ……………………….....................

/miejscowość, data/                                                       /podpis Dyrektora szkoły/


 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

 

Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006

 

zawarta w dniu...................................... pomiędzy:

...................................................................................................................... ...............................

......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

                              

a…………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/

zamieszkałym w....................................kod pocztowy...........ulica....................................nr.......

 

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniowi/uczennicy

 

Imię i nazwisko…………………………………………….. PESEL………………………

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………...

Imiona rodziców…………………………………………………………………………….

Zamieszkały/a w …………………kod pocztowy …………ulica………………….nr……

§ 1. Dyrektor szkoły zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 (zwanego dalej Regulaminem) podpisanym i przyjętym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu.......................................

§ 2. Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umożliwią udzielanie i rozliczenie stypendium.

§ 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

……………………………..........                                                                                        …………….……......

/podpis rodzica lub opiekuna prawnego/                                                      /podpis dyrektora szkoły/

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-26