UCHWAŁA NR XXXI/150/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i psychologów.

        Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych wynosi:
1) 18 godzin – dla nauczycieli przedmiotów teoretycznych;
2) 22 godziny – dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
2. Nauczyciele szkół zaocznych zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w ust. 1.
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony, według zasad ustalonych w ust. 2.
5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin  zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
6. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 5, ust. 2  stosuje się odpowiednio.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach innych niż poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki wynosi 20 godzin.

§ 4. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się w ten sposób, aby suma odpowiednich części każdego wymiaru godzin, liczona jako suma części etatów była równa 1 z zachowaniem następujących zasad:
1) sumowanie części etatów dokonuje się począwszy od największej do najmniejszej;
2) wymiar godzin dla sumy części etatów ustala się w pełnych godzinach przyjmując, iż wymiar do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jak pełną godzinę.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/181/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów i psychologów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-14