UCHWAŁA NR XXXI/146/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 9, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku Zakładu z dnia 11 sierpnia 2005 r.

 

§ 2. Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Podlaskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-14