UCHWAŁA NR XXXIX/190/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2006 r.

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. ,uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 wrzesnia 2005r. oraz uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2006  rok:

            Komisji Rewizyjnej – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

            Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

            Komisji Spraw Społecznych – stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

            Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki – stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do uchwały

                    Nr XXXIX/190/06   

 Rady Powiatu w Mońkach
                      z dnia 30 marca 2006 r.

 

                                                                                                            PLAN PRACY

                                                                                     Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

 

 

Lp.

 

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2006 rok.

I kwartał 2006 r.

Przewodniczący Komisji

2.

 

1.       Opracowanie sprawozdania rocznego za 2005 r..

2.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

3.       Ocena wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

4.       Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2005 rok.

 

 

 

 

I kwartał 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

3.

 

  1.       Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych  powiatu.

II i III kwartał 2006 r.

Przewodniczący Komisji
i merytoryczni pracownicy Starostwa

 

Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXXIX/190/06

 Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

                                                                                                PLAN PRACY

                                               Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok

 

 

Lp.

 

Tematyka

 

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2006 rok (posiedzenie wspólne z Przewodniczącymi wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu).

2.       Opracowanie sprawozdania rocznego za 2005 r.  w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

4.       Ocena wykonania budżetu za 2005 rok

 

 

 

I kwartał 2006 r.

 

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

2.

1.       Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu.

III kwartał 2006 r.

Przewodniczący       Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby) projekty uchwał Rady w sprawach budżetowych.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3   do uchwały
Nr XXXIX/190/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 marca 2006 r.

 

                                                                                                PLAN PRACY

                                                                    Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok

 

 

Lp.

 

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2006 rok.

2.       Opracowanie sprawozdania rocznego za 2005 r. w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

2.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 

 

I kwartał 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

 

2.

1.       Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Mońkach za 2005 rok.

2.       Zapoznanie się z aktualną sytuacją ekonomiczną SP ZOZ w Mońkach,

- spotkanie z dyrektorem SP ZOZ w Mońkach.

 

 

II kwartał 2006 r.

 

 

Przewodniczący       Komisji

3.

1.       Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

2.       Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodków Interwencji Kryzysowej

III kwartał 2006 r.

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania oraz zajmie się sprawami spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.

 

 

  

 

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr   XXXIX/190/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 marca 2005 r.

 

 

                                                                                          PLAN PRACY

                            Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki na 2006 rok

 

 

Lp.

 

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2006 rok.

2.       Opracowanie sprawozdania rocznego za 2005 r. w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 

 

I kwartał 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

2.

1.       Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2006 rok i lata następne.

2.       Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu monieckiego.

 

 

 

II kwartał 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

 3.

 

1.       Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie monieckim.

2.       Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej.

 

III kwartał 2006 r.

 

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-27