UCHWAŁA NR XXXIX/189/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

 z dnia 30 marca 2006r.

 

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 

                Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)  w związku z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego    z dnia 21 grudnia 1998r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000r., uchwałą NR XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002r., uchwałą NR III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003r. oraz uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003r, oraz art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776,  Nr 160 poz. 1082;  z 1998r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz.1118 i poz. 1126;  z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280; z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249; z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792 i poz. 1800;   z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241 poz. 2074; z 2003r Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, NR 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001 i Nr 240 poz. 2407  i z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz 1110, Nr 163 poz. 1362 i Nr 164 poz. 1366).) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1)       Wyraża się pozytywną opinię do wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w 6 jednostkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mońkach (Ośrodeki Zdrowia w: Jaświłach, Goniądzu, Krypnie, Trzciannem, Jasionówce i Oddział Dziecięcy w Mońkach) w ramach programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami” .

2)       Opinia Rady Powiatu w Mońkach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.    

 

                                                 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

                                                          

                                                                                               

 

                                                                                             Załącznik  do Uchwały Nr XXXIX/189/06

                                                                                                                        Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                        z dnia  30 marca 2006r.

 

 

 

 

 

Opinia do wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON  likwidacji barier architektonicznych w 6 zakładach opieki zdrowotnej w ramach programu pod nazwą  „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”.

 

 

                Rada Powiatu w Mońkach opiniując pozytywnie przedmiotowy wniosek pragnie podkreślić, że jest on zgodny z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja  społeczna i zawodowa oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim w latach 2004 – 2006”.

            Podległe SP ZOZ w Mońkach Ośrodki Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie, Trzciannem, Jasionówce oraz Oddział Dziecięcy w Mońkach świadczą usługi medyczne mieszkańcom powiatu w ramach podstawowej  opieki medycznej. Budynki wyżej wymienionych ośrodków poprzez szereg barier architektonicznych nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich uniemożliwia osobom niepełnosprawnym dotarcie  do lekarzy,  a tym samym korzystanie z usług medycznych. Wymiana głównych drzwi wejściowych do Ośrodków Zdrowia oraz wszystkich wewnętrznych umożliwi wjazd osób na wózkach inwalidzkich do gabinetów lekarskich. Zakłady opieki zdrowotnej objęte wnioskiem znajdują się w starych budynkach, gdzie metraż pomieszczeń higieniczno- sanitarnych nie zapewnia odpowiedniej powierzchni manewrowej dla wózków inwalidzkich. Wymiana posadzek na antypoślizgowe z jednoczesną  likwidacją progów  umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po placówkach zdrowia.

                Realizacja wniosku dotyczącego likwidacji barier w Ośrodkach Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie, Trzciannem, Jasionówce oraz na Oddziale Dziecięcym w Mońkach ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do usług medycznych, a tym samym normalne funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-28