UCHWAŁA NR XXXIV/166/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia oraz uczestnictwa w realizacji programu pt. ,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie gruźlicy i nowotworów płuc w powiecie monieckim” finansowanego ze źródeł pomocy finansowej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 55 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, zm.: z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji programu pt. ,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie gruźlicy i nowotworów płuc w powiecie monieckim” finansowanego ze źródeł pomocy finansowej Mechanizamu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizamu Finansowego.

§ 2. Deklaruje się uczestnictwo w działaniach z zakresu profilaktyki chorób płuc, promocji programu badań przesiewowych oraz monitoringu i ewaluacji projektu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się do częściowego sfinansowania projektu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Jan Borowski

 

 

                                                                                                                                                     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/166/05
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie przystąpienia oraz uczestnictwa w realizacji programu pt. ,, Profilaktyka i wczesne wykrywanie gruźlicy i nowotworów płuc w powiecie monieckim” finansowanego ze źródeł pomocy finansowej Mechanizamu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizamu Finansowego

 

Zadania Powiatu w realizacji programu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie gruźlicy i nowotworów płuc w powiecie monieckim”.

1. Rozpropagowanie informacji o możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych płuc oraz zasięgnięciu bezpłatnej porady lekarza specjalisty gruźlicy
i chorób płuc w SP ZOZ w Mońkach

2. Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o projekcie: tytułu, czasu trwania, dostępności, bezpłatnych materiałach informacyjno-promocyjnych oraz źródłach pomocy finansowej – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3. Udostępnianie materiałów promocyjno - informacyjnych w siedzibie powiatu oraz w powiatowych instytucjach użyteczności publicznej.

4. Pomoc w dwukrotnym badaniu ankietowym dotyczącym palenia tytoniu oraz poziomu wiedzy o profilaktyce chorób płuc w powiecie monieckim.

5. Współorganizowanie oraz wzięcie czynnego udziału w imprezach z zakresu profilaktyki chorób płuc i prozdrowotnego stylu życia zaplanowanych w projekcie a skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych powiatu monieckiego.

 


 

                                                                                                              Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/166/05
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie przystąpienia oraz uczestnictwa w realizacji programu pt.,, Profilaktyka i wczesne wykrywania gruźlicy i nowotworów płuc w powiecie monieckim” finansowanego ze źródeł pomocy finansowej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

 

 

Źródła finansowania projektu w rozbiciu na kwartały

 

 

Lp

Źródła finansowania

Wydatki w PLN

Udział procentowy

2006

2007

2008

2009

Razem

IV kw

I kw.

II kw.

III kw

IV kw

I kw.

II kw.

III kw

IV kw

I kw.

1

Koszty kwalifikowane

19500

2410000

197700

146455

102700

138700

113765

82700

90900

103600

 3 406 020,00 zł

100%

2

Powiat Moniecki

2925

361500

29655

21968

15405

20805

17065

12405

13635

15540

    510 903,00 zł

15%

2925

428528

63910

15540

3

Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy

16575

2048500

168045

124487

87295

117895

96700

70295

77265

88060

 2 895 117,00 zł

85%

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28