UCHWAŁA NR XXXIV/165/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, zm.: z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwałą Nr RS/77/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Jan Borowski

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/165/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 listopada 2005 r.

 

Uchwała nr RS/77/2005

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wprowadza się do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (zatwierdzonego zarządzeniem Nr 129/98 Wojewody Białostockiego z 23 lipca 1998 r. zmienionego uchwałami Rady Powiatu Monieckiego: Nr IX/39/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., Nr XIII/56/99 z dnia 28 grudnia 1999 r., Nr XVIII/74/2000 z dnia 6 czerwca 2000 r., Nr XXII/94/2000 z dnia 12 października 2000 r., Nr XXV/98/00 z dnia 29 grudnia 2000 r., Nr XXVI/103/01 z dnia 20 lutego 2001 r., Nr XXXII/127/01 z dnia 4 września 2001 r., Nr XXXIII/133/01 z dnia 6 listopada 2001 r., Nr III/15/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., Nr XXIII/98/04 z dnia 26 listopada 2004 r.) następujące zmiany:

§ 1. W § 12 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach po punkcie 10, dodaje się punkt “11” w brzmieniu:

11. Informatyka.”

§ 2. W § 13 ust. 1 pkt 6 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach po literze h dodaje się literę “i” w brzmieniu:

i/ pracownia elektrokardiologiczna.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Monieckiego.

Przewodniczący
Rady Społecznej SP ZOZ w Mońkach
Mirosław Paniczko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28