UCHWAŁA NR XXXII/158/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

    Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

I. Zasady ogólne

§ 1. 1.Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości oraz lokali na okres dłuższy niż trzy lata.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy rozumieć przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2608 ze zm.);
2) lokalu mieszkalnym – należy rozumieć lokal oraz budynek mieszkalny określony w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.);
3) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;
4) Zarządzie Powiatu – rozumie się Zarząd Powiatu w Mońkach.

II. Zbywanie i zamiana nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia stosując tryb przetargowyz uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy.
2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszalnego także ich najemcom i dzierżawcom nie spełniającym warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy.

§ 3. 1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w przypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych.
2. Nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w trybie bez przetargowym także w przypadkach:
1) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę przez dzierżawcę lub jego poprzednika prawnego;
2) zbywany jest lokal mieszkalny na rzecz jego najemcy, któremu zostało przyznane pierwszeństwo z mocy § 2 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) w innych przypadkach określonych w ustawie.

§ 4. W trybie bezprzetargowym nieruchomości i lokale zbywa się za cenę ustaloną po przeprowadzeniu rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości, chyba że zastosowano przewidziane ustawą lub niniejszą uchwałą bonifikatę z zastrzeżeniem, że jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bez przetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy ustawy lub odrębnych przepisów cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu przeznacza nieruchomości lub lokale do zbycia w drodze uchwały.
2. Zarząd Powiatu ustalając cenę wywoławczą lub cenę zbycia nieruchomości lub lokalu stosuje następujące zasady:
1) cenę wywoławczą lub cenę zbycia nieruchomości lub lokalu ustala się w oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną nie dalej jak 3 miesiące przed podjęciem uchwały o przeznaczeniu do zbycia;
2) na poczet ceny zalicza się uzgodnione z wynajmującym lub dzierżawcą nakłady dokonane na przedmiocie podlegającym zbyciu, a poniesione przez niego i nie rozliczone uprzednio przez wynajmującego.
3. Postanowienia § 6 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, do wynajmowania i wydzierżawiana nieruchomości.

§ 6. 1. Zarząd Powiatu udziela bonifikaty od ceny w przypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości:
1) zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną na cele niezwiązanez działalnością zarobkową,a także pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego – w wysokości do 30%;
2) Kościołom i związkom wyznaniowym mających uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej – w wysokości do 30%;
3) zbywanej jako lokal mieszkalny – wysokości do 30 %. 1 (stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.0911-156/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2005 r.)
2. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów wymienionych w ust. 1 i w ustawie stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.
3. W innych przypadkach sprzedaży nieruchomości lub lokali Zarząd Powiatu może udzielić bonifikaty wyłącznie za zgodą Rady Powiatu w Mońkach.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 7. 1. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym zapłata może byćna wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne, przy zastosowaniu następujących zasad:
1) wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 20 % ustalonej ceny;
2) pozostała należność zostanie rozłożona na raty płatne przez okres do3 lat;
3) oprocentowanie rat następuje przy zastosowaniu stopy procentowej równej 50 % stopyredyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski;
4) w razie zbycia nieruchomości lub lokalu przez nabywcę raty stają się natychmiast wymagalne.
2. W pozostałych przypadkach sprzedaży bezprzetargowej sposób rozłożenia na raty ceny sprzedaży określa się w umowie na warunkach wynikających z ustawy.

§ 8. 1. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.
2. Pierwszą opłatę w wysokości 15 % wartości nieruchomości gruntowej ustala się w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:
1) przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową lub badawczo – rozwojową;
2) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych.
3. Udziela się Zarządowi zgody na obniżenie lub podwyższenie bonifikaty , o której mowa w art. 73 ust. 4 ustawy za zgodą Rady Powiatu.

§ 9. 1. Udziela się Zarządowi Powiatu zgody na zamianę nieruchomości lub lokali.
2. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami Powiatu.
3. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:
1) zamierzenia inwestycyjne;
2) konieczności realizacji zadań własnych i zleconych;
3) obowiązków wynikających z przepisów szczególnych;
4) realizacji innych celów publicznych.
4. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się postanowienia przyszłej umowy.
5. Przy zamianie bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
6. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości lub lokalu obejmować może oprócz wartości nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.

§ 10. 1. Udziela się Zarządowi Powiatu zgody do nabywanie nieruchomości i lokali.
2. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami Powiatu za zgodą Zarządu Powiatu wyrażonej w formie uchwały.
3. Nieruchomości i lokale w szczególności nabywane są z uwagi na:
1) zamierzenia inwestycyjne;
2) konieczności realizacji zadań własnych i zleconych;
3) obowiązków wynikających z przepisów szczególnych;
4) realizacji innych celów publicznych.
4. Przy nabywaniu nieruchomości i lokali bierze się pod uwagę ich wartość według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

§ 11. 1. Obciążenie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 ze zm.).
2. Udziela się zgody Zarządowi Powiatu na obciążanie nieruchomości:
1) ustanowienie służebności gruntowej i osobistej;
2) ustanowienie hipoteki;
3) oddawanie nieruchomości w użytkowanie.
3. Ustanawianie na nieruchomości, nieodpłatnego użytkowania, wymaga zgody Rady Powiatu.

III. Dzierżawa, najem nieruchomości i lokali użytkowych

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawierania umów dzierżawy i najmu lokali na okres dłuższy niż 3 lata.
2. Najemców i dzierżawców wyłania się w drodze przetargu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali wynajmowanych lub wydzierżawianych:
1) na potrzeby administracji publicznej;
2) na potrzeby wojewódzkich i powiatowych jednostek organizacyjnych;
3) na których nie wyłoniono strony umowy w kolejnych dwóch przetargach, ogłoszonych w trybie § 13 i 14 uchwały;
4) lokali objętych przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust 2 pkt 2 uchwały.

§ 13. 1. Przetarg przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób, której przewodniczy członek Zarządu Powiatu.
2. Szczegółowe zasady działania Komisji określa każdorazowo Zarząd Powiatu ustalając skład osobowy Komisji, warunki przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia.
3. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę jest roczna lub miesięczna stawka czynszu za 1 m2, przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.

§ 14. 1. W przypadku nie wyłonienia strony umowy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg z możliwością obniżenia ceny wywoławczej.
2. Nie wyłonienie strony umowy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki umowy.

§ 15. 1. Nieruchomości Powiatowe przekazywane są w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia przez nie działalności statutowej.
2. Inne nieruchomości mogą być jednostkom, o których mowa w ust. 1 oddawane w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie na cele związane z ich działalnością statutową.

IV. Postanowienia końcowe

§ 16. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do składania Radzie Powiatu w Mońkach rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-14