UCHWAŁA NR XXXII/156/05

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 22 września 2005 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

 

    Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr XVI/73/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego, zmienionej uchwałą Nr XX/89/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 września 2004 r., rozdział VIII otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-03-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-14