UCHWAŁA Nr XXXIII/162/05

RADY POWIATU W MONKACH

z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie skargi dotyczącej niewłaściwego postępowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r., zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055/, w związku z  art. 223 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uchwala się co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana .............. zam. .................. dotyczącej niewłaściwego postępowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXIII/162/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 października 2005 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ................zam. ................. dotyczącej niewłaściwego postępowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.

W skardze złożonej do Wydziału Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a przesłanej do Rady Powiatu w Mońkach celem załatwienia według właściwości, Pan .................  zarzuca Staroście Monieckiemu i pracownikom Starostwa wykonującym zadania z zakresu nadzoru nad działalnością spółek wodnych działających na terenie powiatu monieckiego odmowę udostępnienia informacji publicznej poprzez nieudostępnienie  dokumentów dotyczących działalności spółki.

Rozpatrując skargę zważono, co następuje :

W dniu 16 maja 2005 Pan ......... złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznych dotyczących  działalności Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie m.in. : danych osób tworzących spółkę, wielkości gospodarstw, jakie korzyści rolnicy odnoszą z tytułu działalności spółki, dowody wpłat składek na rzecz spółki potwierdzone przez bank, dowody nawiązania stosunku pracy w ramach działalności spółki oraz potwierdzone dowody wynagrodzeń z tego tytułu,  specyfikacji robót na rowach melioracyjnych, zlecenia Nr 14 i nazwiska robotnika, który to zlecenie wykonywał, raporty pracy sprzętu „Pelikan”, zakupy i zużycie paliwa itp.

W odpowiedzi na złożony wniosek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego, przez który wykonywane są zadania w zakresie nadzoru na działalnością spółek wodnych, poinformował wnioskodawcę, że większości danych o które prosi wnioskodawca Starostwo Powiatowe nie posiada, natomiast z dokumentacją będącą w zasobach Starostwa wielokrotnie już się zapoznawał i może to uczynić ponownie w dowolnym dniu w godzinach urzędowania. W związku z otrzymaną odpowiedzią Pan ................. złożył w dniu 15 czerwca 2005 roku skargę na Kierownika Referatu. Odpowiedzi na skargę udzielił w dniu 6 lipca 2005r. Starosta  Moniecki uznając, że Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego zgodnie z prawdą poinformował wnioskodawcę, że tut. organ nie posiada dokumentów żądanych we wniosku do udostępnienia,  a te które posiada w każdej chwili w godzinach pracy urzędu są do wglądu. Jednocześnie Pan .................  został poinformowany, że dokumenty zawierające pożądane przez Niego dane, są w posiadaniu organów Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka”. Niezadowolony wnioskodawca skierował kolejne pismo interwencyjne, tym razem skargę na Starostę Monieckiego, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które przesłane do Rady Powiatu w Mońkach celem załatwienia zgodnie z właściwością, stało się przedmiotem niniejszego rozpatrzenia.

Komisja w toku postępowania wyjaśniającego poza dokumentami związanymi z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 maja 2005r. zapoznała się z całością akt zgromadzonym w związku z licznymi pismami interwencyjnymi kierowanymi przez Pana ................. dotyczącymi działalności Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie. Teczka zawiera plik dokumentów od dnia 26 lutego 2003r. Z dokumentacji wynika, że Pan ................. nieustannie zgłasza różnego rodzaju żądania, w większości dotyczące udostępniania dokumentów związanych z działalnością spółki, ale również z wyłączeniem Go ze Spółki i nie obciążaniem składką na jej rzecz. W przedmiocie udostępniania dokumentów, w aktach sprawy znajduje się m.in. Oświadczenie Pana .................  z dnia 02.10.2003r. o zapoznaniu się w Starostwie Powiatowym w Mońkach ze Statutem Gminnej Spółki Wodnej w Knyszynie o nieodpłatnym otrzymaniu kserokopii tego dokumentu jak również wykazu członków Spółki. Statut w udostępnionej wówczas wersji jest do dnia dzisiejszego obowiązujący. 19 kwietnia 2004 roku ponownie Pan ................. żądał udostępnienia dokumentacji GSW „Jaskranka” w Knyszynie i ponownie otrzymał informację, że w każdym czasie w godzinach urzędowania może się z tą dokumentacją zapoznać. Dokumenty potwierdzają, że takiego zapoznania się z całością  dokumentacji będącej w dyspozycji Starostwa, a dotyczącą pełnionego nadzoru nad Spółką Wodną w Knyszynie, dokonał w dniu 14 maja 2004 roku. W dniu 20 maja 2004r. na złożony wniosek o udostępnienie danych dotyczących dotacji udzielonych spółce otrzymał kserokopie wnioskowanych dokumentów. W międzyczasie Pan .................  wystosowywał pisma interwencyjne do różnych organów, w tym do Wojewody Podlaskiego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, składał do Starostwa skargi na działalność Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka”.

Ze zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach dokumentacji wynika, że na każde pismo Pana ................. , pomimo iż w większości dotyczą one tych samych żądań, udzielana jest odpowiedź i udostępniane są dokumenty, które są w posiadaniu.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm./ zapewnia każdemu prawo dostępu do informacji publicznej oraz dokumentów urzędowych będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do ich udostępniania. Nie dotyczy to natomiast dokumentów i informacji, których zgodnie z przepisami prawa podmiot nie posiada.

Reasumując powyższe, Komisja nie znajduje podstaw do uznania, że postępowanie Starosty Monieckiego i pracowników Starostwa w sprawie udostępnienia informacji publicznej było niewłaściwe i tym samym uznaje skargę za bezzasadną.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-06-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28