UCHWAŁA NR XXXIII/161/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 18 października 2005r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055), art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i z 2005r.Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 69, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok:

 

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł 172.046 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.479 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.525 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 1.  

 2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

  §2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  dochody ogółem kwota 20.906.444 zł

  wydatki ogółem kwota 22.605.344 zł.

  2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.698.900 zł stanowią:

   

  1) wolne środki w kwocie 98.900 zł;

   

  2) kredyt długoterminowy w kwocie 1.600.000 zł.

  § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/106/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

  § 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/106/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

  §5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

  §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Powiatu

  Irena Krystyna Berner

  Załączniki do treści

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2005-10-25

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2005-11-24

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2005-10-25