UCHWAŁA NR  XXXIII/160/05
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 18 października 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na:
1)  zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach do kwoty 100.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
2) wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczającego prawidłowe wydatkowanie środków, o których mowa w pkt 1.
2. Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów własnych powiatu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-25