UCHWAŁA Nr XXV/110/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 11 lutego 2005 r.

                                                                        w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę.

              Na podstawie 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr  99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach może częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę i przebywającej nadal w rodzinie zastępczej na ich pisemny wniosek lub z urzędu.

2. Decyzję administracyjną o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat, o których mowa w ust. 1 wydaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 2. 1. Całkowitym zwolnieniem z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnioletniej kontynuującej naukę przebywającej w rodzinie zastępczej objęci są rodzice, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej „kryterium dochodowym”.

§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę przebywającej w rodzinie zastępczej następuje wówczas, gdy dochód osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności przekracza kryterium dochodowe.

2. Warunki częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę w rodzinie zastępczej zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę, przebywającej w rodzinie zastępczej, może nastąpić również niezależnie od dochodu w przypadku zajścia szczególnie uzasadnionych okoliczności. 

2. Do szczególnie uzasadnionych okoliczności, o których mowa w ust. 1 zalicza się: długotrwałą chorobę, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, udokumentowane wydatki rodziny w znacznym stopniu obciążające faktyczny budżet domowy oraz inne zdarzenia losowe będące przyczyną bezradności rodziny wobec zaistniałej sytuacji, których nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2004 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/110/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 lutego 2005 r.
 
Warunki częściowego zwalniania rodzicówz opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
kontynuującej naukę w rodzinie zastępczej. 

 

Dochód osoby zobowiązanej do opłat w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust.1 ustawy pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość zwolnienia w stosunku do przyznanego rodzinie zastępczej świadczenia na 1 dziecko , wyrażony w %

101-150

95 - 85

151-200

85 - 75

201-250

75 - 55

251-300

55 - 35

301-350

35 - 15

powyżej 350

0

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-04