UCHWAŁA Nr XXV/109/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 11 lutego 2005 r.

 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania  z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

                  Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej opłatę, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ponoszą rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, jak również opiekunowie prawni i kuratorzy dysponujący dochodami dziecka.

2. Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach może częściowo lub całkowicie zwolnić od opłaty rodziców dziecka, osoby pełnoletniej, opiekunów prawnych lub kuratorów dysponujących dochodami dziecka lub osoby pełnoletniej za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej na ich pisemny wniosek lub z urzędu.

3. Decyzję administracyjną o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat, o których mowa w ust. 1 wydaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 2. Całkowite zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej obejmuje rodziców i opiekunów, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej „kryterium dochodowym”.

§ 3. 1. Rodzice dziecka, których dochód przekracza kryterium dochodowe mogą być częściowo zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

2. Warunki częściowego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić również niezależnie od dochodu w przypadku zajścia szczególnie uzasadnionych okoliczności.

2. Do szczególnie uzasadnionych okoliczności, o których mowa w ust. 1 zalicza się: długotrwałą chorobę, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, udokumentowane wydatki rodziny w znacznym stopniu obciążające faktyczny budżet domowy oraz inne zdarzenia losowe będące przyczyną bezradności rodziny wobec zaistniałej sytuacji, których nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/71/2000 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad częściwego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zmieniona uchwałą Nr XXV/102/00 z dnia 29 grudnia 2000 r. i uchwałą Nr XXXVI/154/02 z dnia 26 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 15, poz. 366).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner


Załącznik do uchwały Nr XXV/109/05

Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 r.

 

Warunki częściowego zwalniania rodziców,

opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

Dochód osoby zobowiązanej do opłat w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość zwolnienia w stosunku
do kosztów utrzymania
w placówce, wyrażony w %

101-150

90- 75

151-200

75 -65

201-250

65 -55

251-300

55 -40

301-350

40 -20

351-400

20 -5

powyżej 400

0

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-04