UCHWAŁA NR XXV/108/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 11 lutego 2005 r.

  w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

             Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm.: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik
do uchwały Nr XXV/108/05 Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 lutego 2005 r.

 

Program współpracy Powiatu monieckiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok

 

§ 1. 1 Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873);

2) powiecie - rozumie się przez to Powiat Moniecki;

3) zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Mońkach;

4) radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu w Mońkach;

5) uczestnikach programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

6) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt l lit. d) ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.,Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

7) konkursie - rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 2. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Powiatu z uczestnikami programu, a także sposoby określania priorytetowych zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.

§ 3. Cele programu:

1) prowadzenie przez Powiat działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, we współpracy z uczestnikami programu, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu;

2) określenie zasad, obszarów, form współpracy oraz określenie strategicznych celów na kolejne lata;

3) budowanie trwałego partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Współpraca Powiatu z uczestnikami programu odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa i wzajmnego poszanowania, efektywności, jawności podejmowanych działań.

§ 5. 1. Obszar współpracy Powiatu z uczestnikami programu obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do komeptencji samorządu powiatowego.

2. Za priorytetowe zadania Powiatu w ramach programu do realizacji w 2005 r. we współpracy z uczestnikami programu przyjmuje się:

1) w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia:

a) pomoc osobom i rodzinom znajdujacym się w trudniej sytuacji życiowej,

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

c) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych,

d) przeprowadzanie akcji promujących zdrowie;

2) w zakresie edukacji:

a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu powiatu monieckiego,

b) wymiana zagraniczna młodzieży;

3) w zakresie kultury i sportu:

a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotnie znaczenia dla kultury powiatu monieckiego,

b) wspieranie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe regionu,

c) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalnej,

d) pomoc przy organizacji imprez o charakterze sportowym, rekeracyjnym i turystycznym,

e) podejmowanie działań w celu opracowania wspólnego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych z gmianami powiatu monieckiego;

4) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

a) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu monieckiego,

b) promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,

c) wsparcie szkoleniowe i informacyjne podmiotów programu działających na rzecz rynku pracy,

d) szkolenia osób bezrobotnych w celu zmiany kwalifikacji zawodowych,

e) doradztwo zawodowe w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego osób bezrobotnych.

§ 6. Rada uznaje, iż realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w § 5 o charakterze ponadgminnym może być dokonywana w ramach współpracy Powiatu z uczestnikami programu, którzy w związku z tym będą mogli ubiegać się o pomoc, w tym również finansową, na ich realizację z budżetu Powiatu.

§ 7. 1 Współpraca Powiatu z uczestnikami programu może przyjmować następujące formy:

1) zlecania uczestnikom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania z uczestnikami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.

2.Powiat może udzielać uczestnikom programu pomocy, w szczególności poprzez:

1)       publikowanie ważnych informacji na swojej stronie internetowej z zakresu dotyczącego podejmowanych działań własnych, jak i uczestników programu oraz promocję działalności organizacji pozarządowych;

2)       informowanie uczestników programu o planowanych sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności uczestników programu oraz zagwarantowanie udziału ich przedstawicieli w posiedzeniach komisji Rady;

3)       udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z przedmiotem działalności uczestników programu;

4)       informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;

5)       współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Powiatu źródeł,w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

6)       zapewniania udziału przedstawicieli uczestników programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych, w szczególności - opracowujących Program współpracy na rok następny.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 powinna być kierowana do uczestników programu, którzy wyrażą wolę jej otrzymywania. Uczestnicy programu powinni złożyć w tym celu Zarządowi pisemne oświadczenie, zaznaczając obszary oczekiwanej pomocy. Innym uczestnikom programu pomoc, o której mowa w ust. 2 będzie udzielana w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Powiatu.

§ 8. 1. Powiat może przekazać uczestnikowi programu do realizacji zadanie własne, przeznaczając na ten cel środki finansowe w formie dotacji.

2. Przekazanie dotacji na realizację danego zadania odbywa się na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Zarządem a uczestnikiem programu, przyjmującym jego wykonanie do realizacji.

3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. Zarząd ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w roku 2005.

§ 9. 1. Zasady i tryb przyznawania dotacji uczestnikom programu określa ustawa.

2. Dotacji uczestnikom programu udziela się w ramach środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie Powiatu.

§ 10. Oceny współpracy Powiatu z uczestnikami programu w roku 2005 Rada dokona w pierwszym kwartale 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-04