Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok

 

                                                                                                                                                                                  

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem   2005 rok    6+11

 

z tego:

 

 

Symbol

Nazwa działu i rozdziału

Wydatki bieżące

 

w tym:

 

 

Wydatki

majątk.

Dział

Rozdz.

wynagrodz. 

 i pochodne

dotacje

obsługa długu

wydatki

    z tyt. poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Wydatki na zadania własne

19.040.074

14.034.102

9.200.407

399.219

114.000

177.600

5.005.972

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

134.000

134.000

-

-

-

-

-

 

 

01095

Pozostała działalność

134.000

134.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

020

 

Leśnictwo

73.000

73.000

-

-

-

-

-

 

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

73.000

73.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

600

 

Transport i łączność

1.900.000

600.700

-

-

-

-

1.299.300

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.900.000

600.700

-

-

-

-

1.299.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

25.000

25.000

-

-

-

-

-

 

 

70005

Gospod. gruntami i nieruchomościami

25.000

25.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

750

 

Administracja publiczna

3.108.270

3.108.270

2.161.750

78.847

-

-

-

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

16.670

16.670

6.960

-

-

-

-

 

 

75019

Rady powiatów

130.000

130.000

-

-

-

-

-

 

 

75020

Starostwa powiatowe

2.961.600

2.961.600

2.154.790

78.847

-

-

-

 

 

75095

Pozostała działalność

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

-

-

-

-

-

 

 

75405

Komendy powiatowe Policji

-

-

-

-

-

-

-

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

757

 

Obsługa długu publicznego

291.600

291.600

-

-

114.000

177.600

-

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.

114.000

114.000

-

-

114.000

-

-

 

 

75704

Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez Sk. Państ. lub jedn. sam. ter.

177.600

177.600

-

-

-

177.600

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

758

 

Różne rozliczenia

200.000

200.000

-

-

-

-

-

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

200.000

200.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

801

 

Oświata i wychowanie

4.879.160

4.879.160

4.044.457

100.000

-

-

-

 

 

80111

Gimnazja specjalne

320.420

320.420

281.580

-

-

-

-

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

2.564.580

2.564.580

2.102.240

75.000

-

-

-

 

 

80123

Licea profilowane

74.490

74.490

72.410

-

-

-

-

 

 

80130

Szkoły zawodowe

1.804.930

1.804.930

1.538.570

25.000

-

-

-

 

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

52.680

52.680

49.657

-

-

-

-

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

25.160

25.160

-

-

-

-

-

 

 

80195

Pozostała działalność

36.900

36.900

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

803

 

Szkolnictwo wyższe

29.484

29.484

-

-

-

-

-

 

 

80309

Pomoc materialna dla studentów

29.484

29.484

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

851

 

Ochrona zdrowia

100.000

100.000

-

100.000

-

-

-

 

 

85111

Szpitale ogólne

100.000

100.000

-

100.000

-

-

-

 

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

-

-

-

-

-

-

-

 

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

-

-

-

-

-

-

-

 

 

85195

Pozostała działalność

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

852

 

Pomoc społeczna

1.896.960

1.796.960

922.160

95.472

-

-

100.000

 

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

250.000

250.000

-

95.472

-

-

-

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

1.272.000

1.172.000

812.300

-

-

-

100.000

 

 

85204

Rodziny zastępcze

241.400

241.400

-

-

-

-

-

 

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

124.560

124.560

109.860

-

-

-

-

 

 

85220

Jednostki specjalistycz.  poradnictwa, mieszk. chron. i ośrod. interw. kryzys.

9.000

9.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

462.500

462.500

409.580

-

-

-

-

 

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

462.500

462.500

409.580

-

-

-

-

 

 

85395

Pozostała działalność

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.868.900

2.262.228

1.662.460

3.700

-

-

3.606.672

 

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagog.,

w tym poradnie specjalistyczne

586.750

586.750

483.560

-

-

-

-

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

3.795.183

188.511

152.480

-

-

-

3.606.672

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

590.080

590.080

408.650

-

-

-

-

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

66.757

66.757

-

-

-

-

-

 

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

3.700

3.700

-

3.700

-

-

-

 

 

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

804.990

804.990

617.770

-

-

-

-

 

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8.740

8.740

-

-

-

-

-

 

 

85495

Pozostała działalność

12.700

12.700

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

-

-

-

-

-

-

 

 

90095

Pozostała działalność

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

51.200

51.200

-

21.200

-

-

-

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30.000

30.000

-

-

-

-

-

 

 

92116

Biblioteki

21.200

21.200

-

21.200

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

926

 

Kultura fizyczna i sport

20.000

20.000

-

-

-

-

-

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu

20.000

20.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji

     rządowej i innych zadań zleconych

2.590.000

2.550.000

1.582.452

-

-

-

40.000

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

40.000

40.000

-

-

-

-

-

 

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa

40.000

40.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

020

 

Leśnictwo

3.000

3.000

-

-

-

-

-

 

 

02001

Gospodarka leśna

3.000

3.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

15.000

15.000

-

-

-

-

-

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomośc.

15.000

15.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

710

 

Działalność usługowa

226.000

226.000

112.190

-

-

-

-

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

( nieinwestycyjne )

80.000

80.000

-

-

-

-

-

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograf.

10.000

10.000

-

-

-

-

-

 

 

71015

Nadzór budowlany

136.000

136.000

112.190

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

750

 

Administracja publiczna

119.000

119.000

103.062

-

-

-

-

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

102.000

102.000

102.000

-

-

-

-

 

 

75045

Komisje poborowe

17.000

17.000

1.062

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

754

 

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

1.899.000

1.859.000

1.367.200

-

-

-

40.000

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.899.000

1.859.000

1.367.200

-

-

-

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

851

 

Ochrona zdrowia

284.000

284.000

-

-

-

-

-

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego

284.000

284.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

852

 

Pomoc społeczna

4.000

4.000

-

-

-

-

-

 

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.000

4.000

-

-

-

-

-

 

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

-

-

-

-

-

 

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

-

-

-

-

-

-

-

O g ó ł e m    w y d a t k i:

21.630.074

16.584.102

10.782.859

399.219

114.000

177.600

5.045.972

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07