Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXV/106/05

 Rady Powiatu w Mońkach

 z dnia 11 lutego 2005r.

 

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2005-2010

 

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 2.061.138 zł

   z tego:

1)      Zmiana kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w ZSR w Mońkach,

-          nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

-          kwota pożyczki ogółem 100.000 zł,

-          kwota odsetek ogółem 12.061 zł,

-          kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004r. 66.800 zł

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r.  ogółem 10.821 zł,

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2005r. –  kwota pożyczki ogółem  33.200 zł,              

                kwota odsetek ogółem      1.240 zł,

                 razem:                                 34.440 zł,

2)      Zakup samochodu lekkiego ratownictwa drogowo-ekologicznego,

-          nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

-          kwota pożyczki ogółem 30.000 zł,

-          kwota odsetek ogółem 2.432 zł,

-          kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004r. 22.500 zł

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r.  ogółem 2.432 zł,

-          kwota umorzonej pożyczki – 7.500 zł

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 0 zł

3)      Sfinansowanie modernizacji drogi Mońki-Jaświły (odcinek 1,2 km),

-          nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku

-          kwota kredytu ogółem 127.918 zł,

-          kwota odsetek ogółem 5.408 zł,

-          kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r. –  127.918 zł               

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r.  ogółem 5.408 zł,

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 0 zł

4)      Finansowanie „budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach”

-          nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A.  Oddział w Białymstoku

-          kwota kredytu ogółem 1.576.000 zł,

-          kwota odsetek ogółem 482.324 zł,

-          kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r. –  0 zł           

-          kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r.  ogółem 31.626 zł,

-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 2.026.698 zł

2005r. –  kwota kredytu ogółem               0 zł,            

               kwota odsetek ogółem     112.760 zł,

                razem:                                  112.760 zł,

2006r. –  kwota kredytu ogółem       88.000 zł,          

               kwota odsetek ogółem     111.891 zł,

                razem:                                  199.891 zł,

2007r. –  kwota kredytu ogółem     372.000 zł,          

               kwota odsetek ogółem       96.354 zł,

                razem:                                  468.354 zł,

2008r. –  kwota kredytu ogółem     372.000 zł,          

               kwota odsetek ogółem       69.975 zł,

                razem:                                  441.975 zł,

2009r. –  kwota kredytu ogółem     372.000 zł,          

               kwota odsetek ogółem       43.158 zł,

                razem:                                  415.158 zł,

2010r. –  kwota kredytu ogółem     372.000 zł,          

               kwota odsetek ogółem       16.560 zł,

                razem:                                  388.560 zł,

*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt – pożyczkę.

 

II.    Udzielone poręczenia (gwarancje)

-          nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

-          kwota udzielonego poręczenia ogółem:  1.206.559 zł, z tego:

1)       608.850 zł w dniu 19.11.2001r.

2)       597.709 w dniu 25.10.2002r.

-          potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na      2005r. -      177.600 zł */

*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia i zmniejszenie wielkości odsetek od kredytu w wyniku obniżenia stóp procentowych.

 

III.      Wnioskowany kredyt

-          cel kredytu – sfinansowanie budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach

-          nazwa banku                       -

-          przewidywany termin zawarcia umowy  - lipiec 2005r.

-          kwota kredytu                      -  1.600.000 zł

-          kwota odsetek                  -     416.670 zł

-          przewidywany okres spłaty w latach 2005-2010

w tym:                            kwota kredytu                                             odsetki                                      razem

2005r.                                          -                                                           -                                             -

2006r.                            200.000 zł                                              185.269 zł                              385.269 zł

2007r.                            350.000 zł                                                98.642 zł                              448.642 zł

2008r.                            350.000 zł                                                71.636 zł                              421.636 zł

2009r.                            350.000 zł                                                44.086 zł                              394.086 zł

2010r.                            350.000 zł                                                17.037 zł                              367.037 zł

 

IV.  Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań

                                                                                                                                                                       w pełnych złotych

Lp.

Wyszczególnienie

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

A

Dochody ogółem

19.931.174

19.100.000

19.200.000

19.300.000

19.400.000

19.400.000

B

Wydatki ogółem

21.630.074

18.500.000

18.280.000

18.400.000

18.580.000

18.640.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki bieżące

16.584.102

16.600.000

16.980.000

17.044.698

17.280.000

17.340.000

 

- wydatki inwestycyjne

5.045.972

1.900.000

1.300.000

1.355.302

1.300.000

1.300.000

C

Wynik finansowy (A-B)  /+-/

-1.698.900

+600.000

+920.000

+900.000

+820.000

+760.000

D

Spłata kredytów i pożyczek

147.200

585.160

916.996

863.611

809.244

755.597

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

1/ już zaciągniętych:

147.200

199.891

468.354

441.975

415.158

388.560

 

    w tym:

 

 

 

 

 

 

 

    - spłata rat (kredytu) pożyczki

33.200

88.000

372.000

372.000

372.000

372.000

 

    - spłata odsetek

114.000

111.891

96.354

69.975

43.158

16.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ spłata wnioskowanego (kredytu)

 

 

 

 

 

 

 

    pożyczki

-

385.269

448.642

421.636

394.086

367.037

 

    w tym:

 

 

 

 

 

 

 

    - spłata rat kredytu (pożyczki)

-

200.000

350.000

350.000

350.000

350.000

 

    - spłata odsetek

-

185.269

98.642

71.636

44.086

17.037

E

Kwota udzielonych poręczeń

177.600

-

-

-

-

-

F

Razem D + E

324.800

585.160

916.996

863.611

809.244

755.597

G

(F : A) -%

1,63

3,06

4,78

4,47

4,17

3,89

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07