Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Plan dochodów budżetu powiatu  na 2005 rok

 

                                                                                                                                     

w złotych

Lp.

Symbol klasyfikacji

Wyszczególnienie

Plan na        2005 rok

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

I.  Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu
17.341.174

1

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

134.000

 

 

 

 

 

 

 

 

01028

 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

-

 

 

 

6260

Dotacje otrzym. z fund. celowych na finansow. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych

-

 

 

01095

 

Pozostała działalność

134.000

 

 

 

2700

Środki na dofinans. własnych zadań bież.  gmin (zw. gmin), powiatów (zw.  powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł

134.000

 

 

 

 

 

 

2

600

 

 

Transport i łączność

655.050

 

 

 

 

 

 

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

655.050

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

80.300

 

 

 

0830

Wpływy z usług

10.000

 

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

-

 

 

 

6291

Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł

464.750

 

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inw.  realiz.  na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego

100.000

 

 

 

 

 

 

3

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

90.300

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90.300

 

 

 

0140

Podatek od towarów i usług

-

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

-

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

-

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierż. składników majątkow.  Skarbu Państwa, jednostek samorz. terytorial. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze

83.600

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

 

2360

Dochody jedn. sam. ter. związane z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz in. zadań zlec. ustawami

6.700

 

 

 

 

 

 

4

710

 

 

Działalność usługowa

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

71015

 

Nadzór budowlany

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

 

 

 

 

 

 

71030

 

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym

300.000

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publicznych

300.000

 

 

 

 

 

 

5

750

 

 

Administracja publiczna

981.000

 

 

 

 

 

 

 

 

75020

 

Starostwa powiatowe

981.000

 

 

 

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

980.000

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

-

 

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

 

 

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

-

 

 

 

 

 

 

6

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

 i ochrona przeciwpożarowa

-

 

 

 

 

 

 

 

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

 

2360

Dochody jedn. sam. ter. związane z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz in. zadań zlec. ustawami

 

 

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inw.  realiz.  na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego

-

 

 

 

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.

-

 

 

 

 

 

 

7

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.640.698

 

 

75622

 

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.640.698

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.590.698

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

50.000

 

 

 

 

 

 

8

758

 

 

Różne rozliczenia

11.251.087

 

 

 

 

 

 

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7.329.963

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7.329.963

 

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

 

 

 

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

-

 

 

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

1.813.450

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.813.450

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

25.000

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

25.000

 

 

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2.082.674

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.082.674

 

 

 

 

 

 

9

801

 

 

Oświata i wychowanie

-

 

 

 

 

 

 

               

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

               

 

80130

 

Szkoły zawodowe

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

80195

 

Pozostała działalność

-

 

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

 

 

 

 

 

 

10

803

 

 

Szkolnictwo wyższe

34.787

 

 

 

 

 

 

               

 

80309

 

Pomoc materialna dla studentów

34.787

 

 

 

2708

Środki na dofinans. własnych zadań bież.  gmin (zw. gmin), powiatów (zw.  powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł

26.090

 

 

 

2709

Środki na dofinans. własnych zadań bież.  gmin (zw. gmin), powiatów (zw.  powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł

8.697

11

852

 

 

Pomoc społeczna

1.172.000

 

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-

 

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1.172.000

 

 

 

0830

Wpływy z usług

309.000

 

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

863.000

 

 

 

 

 

 

 

 

85218

 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

 

 

 

 

12

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.000

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4.000

 

 

 

6260

Dotacje otrzym. z fund. celowych na finansow. lub dofinan. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych

-

 

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

 

 

 

 

13

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.078.252

 

 

 

 

 

 

 

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

 

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

1.000.000

 

 

 

6290

Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł

400.000

 

 

 

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

600.000

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

76.252

 

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

 

 

 

2708

Środki na dofinans. własnych zadań bież.  gmin (zw. gmin), powiatów (zw.  powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł

51.889

 

 

 

2709

Środki na dofinans. własnych zadań bież.  gmin (zw. gmin), powiatów (zw.  powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł

24.363

 

 

85420

 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2.000

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

14

900

 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

 

 

 
 
 

 

 

 

90095
 
Pozostała działalność

-

 

 

 
2440
Dotacje otrzymane z funduszy cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publicznych

-

 

 

 
 
 

 

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

2.590.000

1

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

01005

 

Prace geod.–urządzen. na potrzeby rolnictwa

40.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

40.000

 

 

 

 

 

 

2

020

 

 

Leśnictwo

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

02001

 

Gospodarka leśna

3.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

3.000

 

 

 

 

 

 

3

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

15.000

 

 

 

 

 

 

4

710

 

 

Działalność usługowa

226.000

 

 

 

 

 

 

 

 

71013

 

Prace geodez. i kartograf. (nieinwestycyjne)

80.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

80.000

 

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

10.000

 

 

71015

 

Nadzór budowlany

136.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

136.000

 

 

 

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowe oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat

-

 

 

 

 

 

 

5

750

 

 

Administracja publiczna

119.000

 

 

 

 

 

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

102.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

102.000

 

 

75045

 

Komisje poborowe

17.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

17.000

 

 

 

 

 

 

6

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

1.899.000

 

 

 

 

 

 

 

 

75411

 

Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej

1.899.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

1.859.000

 

 

 

6410

Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz in. zadania zlec. ustawami real. przez powiat

40.000

 

 

 

 

 

 

7

851

 

 

Ochrona zdrowia

284.000

 

 

 

 

 

 

 

 

85156

 

Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotnego

284.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

284.000

 

 

 

 

 

 

8

852

 

 

Pomoc społeczna

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego

4.000

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

4.000

 

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj. i wychowawcze

-

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

-

 

 

 

 

 

 

9

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

 

 

 

 

 

 

 

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej., a także szkolenia młodzieży

-

 

 

 

2120

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rząd.

-

 

 

 

 

 

 

O g ó ł e m   d o c h o d y:

19.931.174

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07