Uchwała Nr XXV/106/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 11 lutego 2005r.

 w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok.

              Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 48, art. 52, art. 109, 110, 112 ust. 2,  art. 116, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3  i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz. 1611,  Nr 189, poz.1851; z 2004 r.  Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135,  Nr  273, poz. 2703 i z 2005r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 19.931.174 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 2.590.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.630.074 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 2.590.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.698.900 zł stanowią:

1) wolne środki w kwocie 98.900 zł;

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1.600.000 zł.

4. Dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 51.000 zł, z tego:

1) dz. 700, rozdz. 70005 § 235 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 50.000 zł;

2) dz. 754, rozdz. 75411 § 235 (komendy powiatowe PSP)                                               1.000 zł.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych  i środków na ich realizację w roku budżetowym w wysokości 5.045.972 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 18.000 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 18.500 zł  zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu, przychody w kwocie 359.400 zł, wydatki w kwocie 359.400 zł  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu w kwocie 399.219 złzgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 420.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 469.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 87.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 9.

§ 7. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.600.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach.

2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych powiatu w latach 2006-2010.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1 z bankiem wyłonionym w trybie procedury zamówień publicznych;

2) wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczającego wykonanie spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowiącą Załącznik Nr 11.

2. Przyjmuje się prognozę sytuacji finansowej powiatu na lata 2005-2010 stanowiącą Załącznik Nr 12.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 1.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 500.000 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 1.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07