UCHWAŁA  Nr XXV/105/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia  11 lutego 2005r.

                                                                                                               w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych powiatu

 

       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz  art. 18a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz. 1611,  Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135,   Nr  273, poz. 2703 i z 2005r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. Tworzy się rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

2. Źródłami dochodów, o których mowa w ust. 1  będą:

1) dobrowolne wpłaty uczniów i rodziców na rzecz szkoły,

2) opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych), sprzętu szkolnego (maszyny rolnicze),

3) opłaty za wydane duplikaty świadectw, legitymacji, zaświadczeń,

4) wpłaty od osób fizycznych i prawnych bez wyraźnie wskazanego celu przez wpłacającego,

5) odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,

6) opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń internatu (stołówki, sal mieszkalnych),

7) wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie,

8) odpłatność pracowników za żywienie,

9) odpłatność za prowadzone usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych.

3. Dochody własne przeznaczone będą na:

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2,

2) finansowanie poprawy warunków funkcjonowania szkoły, w tym na:

a) zakup środków czystości,

b) prenumeratę prasy,

c) zakup książek do biblioteki, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych,

d) zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkolnych i naprawy sprzętu szkolnego,

e) zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły,

f) zakup druków, świadectw, dzienników lekcyjnych itp.,

g) zakup usług dotyczących remontów pomieszczeń szkolnych, opłat pocztowych, za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wodę,

h)  wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych z młodzieżą szkolną,

i) zakup nagród konkursowych oraz innych nagród rzeczowych wyróżniającym się uczniom,

j) opłacenie kursów i szkoleń pracowników administracyjnych,

k) opłaty bankowe.

3) żywienie i poprawę warunków funkcjonowania internatów, w tym na:

a) zakup artykułów żywnościowych,

b) zakup środków czystości,

c) zakup wyposażenia,

d) zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń,

e) zakup oleju opałowego,

f) dofinansowanie zakupu usług remontowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, energii cieplnej i elektrycznej,

g) inne wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem internatu.

§ 2. 1. Tworzy się rachunek dochodów własnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Promyk” w Goniądzu.

2. Źródłem dochodów własnych, o których mowa w ust. 1 będą:

1) wpłaty za jednorazowe (doraźne, okazjonalne) udostępnienie pomieszczeń Ośrodka,

2) dochody z organizacji imprez kulturalnych, wypoczynku letniego, narad, konferencji,

3) wpłaty osób fizycznych i prawnych bez wyraźnie wskazanego celu przez wpłacającego.

3. Dochody własne przeznaczone będą na:

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2

2) wspomaganie działalności podstawowej placówki poprzez:

a) poprawę standardu usług świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanek, tj. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odzieży i innych artykułów oraz usług na potrzeby wychowanek,

b) wydatki rzeczowe placówki związane z bieżącą działalnością.

§ 3. 1. Tworzy się rachunek dochodów własnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.

2. Źródłem dochodów własnych, o których mowa w ust. 1 będą:

1) dobrowolne wpłaty rodziców dzieci korzystających z usług poradni,

2) wpłaty osób fizycznych i prawnych bez wyraźnie wskazanego celu przez wpłacającego.

3. Dochody własne przeznaczone będą na poprawę warunków funkcjonowania placówki, w tym na zakup:

1) pomocy dydaktycznych do pracy terapeutycznej,

2) testów i arkuszy do badań psychologicznych i pedagogicznych,

3) środków czystości i innych niezbędnych materiałów.

§ 4. 1. Podstawę funkcjonowania rachunków dochodów własnych wymienionych w niniejszej uchwale stanowią roczne plany finansowe określające dochody i wydatki w układzie paragrafów odrębnie dla każdego rozdziału.

2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1 kierownik jednostki przedkłada do projektu budżetu powiatu na dany rok, a po uchwaleniu budżetu i potwierdzeniu przyjętych kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych zatwierdza plan i przyjmuje do realizacji na dany rok.

§ 5. 1. Jednostka budżetowa może posiadać tylko jeden rachunek bankowy wyodrębniony dla dochodów własnych.

2. Dochodami własnymi dysponuje kierownik jednostki zgodnie z planem, o którym mowa w § 4.

3. Zapewnienie prawidłowości obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej należy do obowiązków kierownika jednostki, w której utworzono rachunek dochodów własnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-04