UCHWAŁA Nr XXVI/121/05

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

          Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2005 rok:

1) Komisji Rewizyjnej – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Komisji Spraw Społecznych – stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki – stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/121/05
 Rady Powiatu w Mońkach
 z dnia 30 marca 2005 r.

 

                       PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

 

Lp.

 

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2005 rok.

I kwartał 2005 r.

Przewodniczący

Komisji

2.

 

1.       Ocena wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

2.       Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2004 rok.

3.       Opracowanie sprawozdania rocznego.

4.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 

 

I kwartał 2005 r.

 

 

Przewodniczący Komisji

3.

 

1.       Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych powiatu.

II i III kwartał 2005 r.

Przewodniczący Komisji
i merytoryczni pracownicy Starostwa

4.

1.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

IV kwartał  2005 r.

Przewodniczący Komisji

 

 Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/121/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 marca 2005 r.

 

 

                      PLAN PRACY

Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok

 

Lp.

 

Tematyka

 

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2005 rok (posiedzenie wspólne z Przewodniczącymi wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu).

2.       Ocena wykonania budżetu za 2004 rok.

3.       Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

4.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 

 

 

I kwartał 2005 r.

 

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

2.

1.       Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu.

III kwartał 2005 r.

Przewodniczący       Komisji

4.

 

 

 

1.       Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2006.

- Analiza i ocena projektu budżetu pod kątem wystarczalności środków na wykonanie zadań powiatu,

- Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie budżetu (wspólnie z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Stałych Rady).

2.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 

 

 

 

 

IV kwartał 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby) projekty uchwał Rady w sprawach budżetowych.

 

 

 Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXVI/121/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 marca 2005 r.

 

                            PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok

 

Lp.

 

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2005 rok.

2.       Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

2.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 

 

I kwartał 2005 r.

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

 

2.

1.       Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Mońkach za 2004 rok.

2.       Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.

3.       Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mońkach, w szczególności omówienie:

- funkcjonowania Działu Pomocy Doraźnej przy SP ZOZ: korzyści dla Zakładu, współpraca z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,

- realizacji “ustawy 203” – wpływ na sytuację finansową Zakładu,

- spotkanie z dyrektorem SP ZOZ
w Mońkach.

 

 

 

 

 

 

 

II kwartał 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

3.

1.       Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

III kwartał 2005 r.

Przewodniczący Komisji

4.

 

 

 

1.       Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli na terenie powiatu monieckiego – spotkanie z Komendantami Policji i Straży Pożarnej.

2.       Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2006.

3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 

 

 

IV kwartał 2005 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

 

 

 

 Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr  XXVI/121/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 marca 2005 r.

 

                                      PLAN PRACY

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki na 2005 rok

 

Lp.

 

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1.       Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2005 rok.

2.       Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 

 

I kwartał 2005 r.

 

 

 

Przewodniczący       Komisji

2.

1.       Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2005 rok i lata następne.

2.       Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu monieckiego.

 

 

II kwartał 2005 r.

 

 

Przewodniczący       Komisji

 3.

 

1.       Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie monieckim.

2.       Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej.

 

III kwartał 2005 r.

 

Przewodniczący Komisji

4.

 

 

1.       Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2006.

2.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 

IV kwartał 2005 r.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11