UCHWAŁA NR XXVI/120/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

   w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. i uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., oraz art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr. 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię do wniosku dotyczącego utworzenia dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach w ramach programu pod nazwą “Program wyrównywania różnic między regionami”.

§ 2. Opinia Rady Powiatu w Mońkach stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVI/120/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 marca 2005 r.

 

 

Opinia do wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON utworzenia w Mońkach Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach programu pod nazwą „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”.

 

 

                Rada Powiatu w Mońkach opiniując pozytywnie przedmiotowy wniosek pragnie podkreślić, że utworzenie WTZ jest godne z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim w latach 2004- 2006”.

                Inicjatywa Powiatu Monieckiego występującego o utworzenie warsztatu terapii zajęciowej umożliwi osobom niepełnosprawnym rehabilitację zawodową i społeczną. Warsztat, mający za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności, umożliwi osobom niepełnosprawnym podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwoli nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma bardzo ważne znaczenie terapeutyczne. Zajęcia prowadzone w warsztatach posłużą przede wszystkim ogólnemu usprawnieniu ich uczestników oraz pozwolą rozwijać umiejętności wykonywania podstawowych czynności związanych z codziennym życiem. Poza tym uczestnicy będą się uczyć zaradności osobistej i przygotowywać się do życia w środowisku lokalnym.

Warsztaty terapii zajęciowej są potrzebną i efektywną formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych  i powinny stać się ogólnie dostępne dla wszystkich osób, które wymagają dalszego (po ukończeniu szkoły) przysposobienia do życia w społeczeństwie

Utworzenie warsztatu terapii zajęciowej w Mońkach znacznie powiększy oferty działań kierowanych do osób niepełnosprawnych i wielu osobom defektywnym ułatwi życie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11