UCHWAŁA Nr XXVI/117/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

           Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, zm.: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192), w związku z § 3, § 7 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448, z 2005 r. Nr 23, poz. 192 i Nr 34, poz. 309) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/22/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2003 r. zmienionej uchwałą Nr XV/66/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy      “- zasadnicze w wysokości 4.430 zł,

                                               - dodatek funkcyjny w kwocie 1.490 zł,”

     zastępuje się wyrazami     “- zasadnicze w wysokości 4.560,00 zł,

                                                - dodatek funkcyjny w kwocie 1.530,00 zł,”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11