UCHWAŁA NR XXVI/115/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ekonomicznego w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

        Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, zm.: z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2005 r. dotychczasowe Policealne Studium Ekonomiczne w Goniądzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu przekształca się w szkołę ponadgimnazjalną – szkołę policealną o nazwie: “Szkoła Policealna w Goniądzu” o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

§ 2. Szkoła Policealna, o której mowa w § 1, z siedzibąw Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 jest następcą prawnym dotychczasowego Policealnego Studium Ekonomicznego w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.

§ 3. Szkoła Policealna, o której mowa w § 1, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.

§ 4. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej, o której mowa w
§ 1, określi statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11