UCHWAŁA Nr XXVIi/114/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego.

         Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez powiat moniecki” do uchwały Nr XIX/87/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. W przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w § 10 ust. 1 stypendium otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej, ujętej w protokole Komisji.”

§ 2. W załączniku Nr 2 “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu monieckiego” do uchwały Nr XIX/87/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w § 9 ust. 2 stypendium otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej, ujętej w protokole Komisji.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11