UCHWAŁA Nr XXVI/113/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu.

             Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stypendium dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu przyznaje się uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki, którzy osiągnęli co najmniej poziom laureata w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie na szczeblu ponadpowiatowym.

§ 2. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje Starosta na wniosek Dyrektora szkoły.

§ 3. Stypendium, o którym mowa w § 1, wypłaca się w wysokości stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

§ 4. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje się w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/128/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu zmieniona uchwałą Nr XXXV/143/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 r. i uchwałą Nr XIII/51/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 stycznia 2004 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powiarza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11