UCHWAŁA  Nr XXVI/111/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

               Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2004 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11