UCHWAŁA NR XXVII/130/05

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 30 maja 2005 r.
 
w sprawie skargi na działalność Starosty Monieckiego.
 
       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 229 pkt. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Burmistrza Knyszyna na działalność Starosty Monieckiego w zakresie aktualizacji użytków i klas gruntów w obrębie miasta Knyszyn, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/130/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 maja 2005 r.

 

UZASADNIENIE

 

         Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Burmistrza Knyszyna na działalność Starosty Monieckiego w zakresie zmiany klas i użytków gruntowych w części działek położonych w Knyszynie informuje się co następuje:
         Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) celem ewidencji gruntów i budynków “jest stworzenie jednolitego dla kraju i systematycznie aktualizowanego zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami”.
         Wydane z upoważnienia cytowanej wyżej ustawy , rozporządzenie Ministrów Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) w § 44 ust. 2 stanowi “Do zadań Starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków należy utrzymywanie w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi”.
         Stosownie do § 46 ust. 2 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia “z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych”.
         Ustalono, że tereny budowlane położone w Knyszynie na osiedlu Zygmunta Augusta, o których mowa w skardze zostały wydzielone w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1972 roku o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192 ).
         Obszar o powierzchni 7,13 ha obejmujący ten teren , zarządzeniem Nr 5/78 Naczelnika Miasta i Gminy w Knyszynie z dnia 25 września 1978 roku w sprawie ustalenia terenów budowlanych i ich podziału na działki budowlane, został podzielony na normatywne działki budowlane i nowopowstałe ulice i przeznaczony pod realizację indywidualnego budownictwa jednorodzinnego.
          Zasady i tryb postępowania w sprawie klasyfikacji gruntów zostały unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późn. zm.). Stosownie do tego rozporządzenia klasyfikację gruntów przeprowadza się w sposób jednolity dla całego kraju.
          Podstawę klasyfikacji stanowią zasady określone w przepisach powołanego rozporządzenia oraz tabel klas gruntów stanowiące załącznik do niego. Postępowanie, o którym mowa wyżej kończy się wydaniem orzeczenia. Zgodnie z w/w rozporządzeniem prawomocne orzeczenia administracyjne w przedmiocie klasyfikacji gruntów stanowią podstawę do zarejestrowania wyników tej klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków.
          Dane z ewidencji gruntów i budynków są wiążące co do rolniczego charakteru określonych gruntów jak i co do bonitacyjnej klasy gleby, ustalonej według kryteriów przewidzianych w załączniku do rozporządzenia.
          W odniesieniu do użytków rolnych jak i gruntów rolnych zabudowanych, “pozbawienie” klasy gleboznawczej może nastąpić w wyniku wyłączenia tych gruntów
z produkcji rolniczej.
          Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, regulowała od 4 listopada 1971 roku do dnia 25 marca 1995 roku ustawa z dnia 26 października 1971 o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 27, poz. 249), zaś od 26 marca 1995 roku do chwili obecnej ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 121, poz. 1266).
          Na tereny, o których mowa w skardze Burmistrza Knyszyna zostały w dniu 3 stycznia 1980 roku wydane przez Naczelnika Miasta i Gminy w Knyszynie decyzje Nr 7451-1/80 o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. W roku 2002 podczas prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów wykonaną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Białymstoku zostały uporządkowane zapisy w operacie ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wówczas też zmieniono w ewidencji gruntów klasyfikację gruntów z B-R na B W oparciu o tak zaktualizowane dane Burmistrz Knyszyna naliczył stosowny podatek od nieruchomości. W dniu 3 sierpnia 2004 roku mieszkańcy Knyszyna, u których w 2002 r zmieniono zapisy w ewidencji gruntów złożyli skargę podpisaną przez 26 mieszkańców do Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Jurgiela w przedmiocie zapisów w ewidencji gruntów. Skarga ta następnie została przesłana do Starostwa Powiatowego.
          Po konsultacji z pracownikami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpatrującymi skargę w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zapisów w ewidencji gruntów w stosunku do osób które złożyły skargę. Po przeprowadzeniu stosownych postępowań w odpowiedzi na skargę zostały wydane decyzje o odmowie dokonania zmiany polegającej na zmianie dotychczasowego użytku B – (tereny mieszkaniowe ) na nowe klasoużytki B-R (grunty orne zabudowane). Wydano 12 decyzji odmownych, od których wniesione zostały 4 odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku. Pozostałych 8 decyzji uprawomocniło się.
          W postępowaniu odwoławczym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił zaskarżone decyzje i nakazał ich ponowne rozpatrzenie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku stwierdził między innymi , że “w aktach sprawy organu I instancji brak jest również dokumentów na podstawie, których dokonano wprowadzenia zmiany użytku gruntowego z B-R na B”.
          Po ponownym rozpoznaniu 4 uchylonych decyzji tut. Wydział uznał ,iż należy zmienić zapis w ewidencji gruntów i zamiast dotychczasowego “B” wpisać “B-R”.
          Od tych decyzji (4), dwie osoby ponownie się odwołały do WING i K. Tym razem odwołujący się zarzucali , że nie wyjaśniono im w uzasadnieniach decyzji dlaczego nastąpiło przeklasyfikowanie gruntów w 2002 roku.
          W wyniku wniesionych odwołań (2) WING i K orzekł, że grunty należące do odwołujących się należy sklasyfikować w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe. WING i K oparł się w uzasadnieniu przede wszystkim na decyzji z dnia 3 stycznia 1980 roku Naczelnika Miasta i Gminy Knyszyn (Nr 7451 – 1/80), która już w 1980 roku wyłączyła grunty odwołujących się mieszkańców Knyszyna z gruntów rolniczych.
          Następnie Wydział Geodezji wydał kolejnych 12 decyzji ,którymi zostały przywrócone zapisy dotyczące terenów budowlanych i zmieniono zapisy z B na B -R. Na 12 wydanych decyzji tylko jedna osoba wniosła odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który to powyższą decyzję uchylił i orzekł o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów polegającej na przywróceniu pierwotnego zapisu tj. B ( tereny mieszkaniowe ).
          Z 24 wydanych decyzji 20 uprawomocniło się i zostały wprowadzone stosowne zmiany w ewidencji gruntów , natomiast 4 sprawy są w toku załatwiania. Z wydanych decyzji 16 było doręczonych Burmistrzowi Knyszyna który nie kwestionował ich poprawności.
          W chwili obecnej z uwagi na prowadzone postępowania i rozbieżności w stanowisku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , które ujawniło się w podejmowaniu przez niego decyzji istnieje potrzeba ujednolicenia zapisów w ewidencji gruntów w odniesieniu do terenów budowlanych położonych na osiedlu Zygmunta Augusta w Knyszynie.
          Sytuacja taka, jest wynikiem niejednolitej wykładni przepisów prawa, których nie określają jednoznacznie jakie dokumenty są potrzebne do przeklasyfikowania gruntów. Potwierdza to również stanowisko WINGiK, który zmienił swoje decyzje.
          Burmistrz Knyszyna w skardze na działalność Starosty Powiatowego w Mońkach zarzucał, iż w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów, miał trudności ze sposobem określenia i ustalenia podatków: rolnego i od nieruchomości. Domagał się również przeproszenia podatników oraz organu gminy.
          Skarga burmistrza Knyszyna jest nieuzasadniona. Starostwo Powiatowe nie naruszyło istniejących przepisów co jednoznacznie wynika z ostatnich decyzji WINGiK.
          Nie ma żadnych podstaw aby Starostwo i Starosta ponosili konsekwencje rozbieżności orzeczeń WINGiK.

         W związku z powyższym skargę Burmistrza Knyszyna uznaje się za bezzasadną.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-06-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-06-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-06-03