UCHWAŁA NR XXVII/129/05

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 30 maja 2005 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

 

        Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:

 


§ 1.
Załącznik do uchwały Nr XXXII/132/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnzjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego, zmieniony uchwałą Nr XXXV/139/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 r., Nr XIV/63/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 marca 2004 r. i Nr XVIII/82/04 Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 lipca 2004 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/129/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 maja 2005 r.

 

 

 

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

organem prowadzącym jest Powiat Moniecki

L.p.

Typ szkoły

Liczba

Oddziałów

Uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące

5

170

2.

Liceum Profilowane

1

34

3.

Technikum

3

102

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3

102

5.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1

35

6.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1

35

7.

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

3

105

8.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

2

70

9.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

1

16

10.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

1

8

11.

Gimnazjum Specjalne

1

8

12.

Szkoła Policealna

3

105

Razem:

25

790

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu

organem prowadzącym jest Powiat Moniecki

L.p.

Typ szkoły

Liczba

Oddziałów

Uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące

1

34

2.

Liceum Profilowane

1

34

3.

Technikum

3

102

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1

34

5.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1

35

6.

Szkoła Policealna

1

35

Razem:

8

274

3. Zespół Szkół Specjalnych w Goniądzu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym “Promyk w Goniądzu

organem prowadzącym jest Powiat Moniecki

L.p.

Typ szkoły

Liczba

Oddziałów

Uczniów

1.

Gimnazjum Specjalne

3

45

Razem:

3

45

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn

L.p.

Typ szkoły

Liczba

Oddziałów

Uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące

2

60

Razem:

2

60

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-06-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-06-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-06-03