UCHWAŁA NR XXVII/127/05

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 30 maja 2005 r.

 

 

w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 “Nad Biebrzą”w Goniądzu.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. “i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:

 


§ 1. Zakłada się z dniem 1 czerwca 2005 r. placówkę oświatowo-wychowawczą – sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu z siedzibą
w Goniądzu przy Pl. 11 Listopada 37 o nazwie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Promyk” w Goniądzu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu.

 


§ 2. Schronisko, o którym mowa w § 1, jest organizowane w pomieszczeniach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy Pl. 11 Listopada 37.

 


§ 3. Akt założycielski Schroniska, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 


§ 4. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania Schroniska, o którym mowa w § 1, określi Statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

 


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner.
 
 
 
Załacznik do uchwały Nr XXVII/127/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 maja 2005 r.

 

Akt założycielski
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu.

§ 1. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zakłada się z dniem 1 czerwca 2005 r. placówkę oświatowo-wychowawczą – sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy Pl. 11 Listopada 37 o nazwie:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Promyk”w Goniądzu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu.

§ 2. Schronisko, o którym mowa w § 1, jest organizowane w pomieszczeniach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy Pl. 11 Listopada 37.

§ 3. Organizację Schroniska, o którym mowa w § 1, określi statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Zadania Schroniska, o którym mowa w § 1, na poszczególne lata określają zatwierdzane corocznie przez organ prowadzący arkusze organizacyjne Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 “Nad Biabrzą” w Goniądzu.

§ 5. Odpowiedzialnym za realizację postanowień Aktu Założycielskiego Schroniska, o którym mowa w § 1, jest Dyrektor Młodziażowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-06-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-06-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-06-03