UCHWAŁA Nr XXVII/123/05

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 30 maja 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zakładania i prowadzenia przez Gminę Goniądz publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w postaci szkolnych schronisk młodzieżowych, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.

 

       Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 5 ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:

 

§  1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie zakładania i prowadzenia przez Gminę Goniądz publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w postaci szkolnych schronisk młodzieżowych, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.

 

2. Placówki, o których mowa w ust. 1, mogą być zakładane i prowadzone w pomieszczeniach szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.

   

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

   

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący Rady Powiatu

   

  Irena Krystyna Berner

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2005-06-03

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2005-06-03

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2005-06-03