UCHWAŁA NR XXVII/122/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i z 2005r. Nr 14, poz. 114) i art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; zm.: z 1992r. Nr 63, poz. 315; z 1994r. Nr 121, poz. 591; z 1995r. Nr 138, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115; z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935; z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171 poz. 1663, Nr 213 poz. 2081 i Nr 223 poz. 2215 oraz z 2004r. Nr 210, poz. 2135i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 460.147 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.147 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem kwota 20.442.321 zł
wydatki ogółem kwota 22.141.221 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.698.900 zł stanowią:
1) wolne środki w kwocie 98.900 zł;
2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.600.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-06-08

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-06-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-06-08