UCHWAŁA NR XXVIII/138/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

 w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 2 „Nad Biebrzą” w Goniądzu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 5 ust. 5a, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/138/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 4 lipca 2005 r.

 

Statut

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 „Nad Biebrzą” w Goniądzu

§ 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu, zwane dalej schroniskiem, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.

Zadania, cele i nazwa schroniska

§ 2. Zadaniem schroniska  jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.

§ 3. Celem schroniska jest popularyzacja najtańszej formy wypoczynku dzieci, młodzieży i innych osób oraz szeroki dostęp do informacji turystycznej o regionie.

§ 4. 1. Nazwa schroniska: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Promyk” w Goniądzu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 “Nad Biebrzą”.

2. Siedziba schroniska: 19-110 Goniądz, Pl. 11 Listopada 37.

3. Organ prowadzący schronisko: Powiat Moniecki.

4. Schronisko jest organizowane sezonowo w pomieszczeniach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu.

5. Oznaczenie schroniska: trójkątna tablica o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm z napisem białymi literami na zielonym tle: “Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2”.

6. Schronisko używać będzie pieczęci z nazwą ” Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 “Nad Biebrzą” w Goniądzu”.

Organy schroniska

§ 2. 1. Schroniskiem kieruje dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu.

2. Kompetencje dyrektora schroniska:

1) organizuje czas pracy pracowników tak, aby placówka funkcjonowała bez zakłóceń;

2) opracowuje dokumenty placówki;

3) ustala zakres czynności pracowników;

4) czuwa nad jakością bazy noclegowej;

5) zapewnia właściwy stan higieniczno-sanitarny placówki;

6) czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej;

7) przestrzega prawidłowego wydatkowania środków finansowych;

8) współdziała z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi;

9) aktywnie działa na rzecz maksymalnego wykorzystania obiektu, dba o uzupełnianie sprzętu w schronisku, a także o podnoszenie standardu placówki poprzez systematyczne prowadzenie remontów bieżących.

Organizacja schroniska

§ 3. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze schroniska określa regulamin schroniska, opracowany przez dyrektora schroniska.

§ 4. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora schroniska do dnia 30 kwietnia każdego roku.

§ 5. 1. Schronisko funkcjonuje w okresie ferii szkolnych oraz w dniach wolnych od nauki.

2. Przyjmowanie osób w schronisku odbywa się w ciągu całego dnia.

3. Doba w schronisku trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

§ 6. 1. Miejsc noclegowych w pokojach jest łącznie 60, w tym: 45 miejsc w budynku internatu i 15 miejsc w budynku szkoły.

2. Schronisko wyposażone jest w:

1) tapczany jednoosobowe;

2) kołdry, poduszki, koce i bieliznę pościelową;

3) stoły, krzesła, szafy ubraniowe;

4) kosze na śmieci, miotły i szufelki;

5) bieżącą zimną i ciepłą wodę,

6) natryski (6 szt.);

7) umywalki z lustrem;

8) toalety (jedno oczko na 10 miejsc);

9) lodówki i kuchenki do użytkowania przez korzystających ze schroniska.

3. Do dyspozycji gości schronisko udostępnia stołówkę na 60 miejsc.

§ 7. 1. Schronisko posiada:

1) magazyny do przechowywania pościeli czystej i brudnej, sprzętu gospodarczego;

2) apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne.

2. W recepcji schroniska znajduje się statut, cennik opłat za korzystanie ze schroniska, regulamin schroniska, książka telefoniczna, plan miasta, książka życzeń i zażaleń, informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.

§ 8. Na terenie schroniska znajduje się: sala telewizyjna i świetlica.

§ 9. 1. Rezerwacja miejsc noclegowych w schronisku odbywa się z miesięcznym wyprzedzeniem, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie schroniska.

2. System rezerwacji miejsc noclegowych ustala dyrektor schroniska.

3. Przybywający do schroniska wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska, pozostawiają w recepcji schroniska na czas pobytu w schronisku legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i oraz regulują należne opłaty.

Pracownicy schroniska

§ 10. Zadania związane z obsługą administracyjno-gospodarczą schroniska wykonują odpowiedni pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu
w ramach przydzielonych obowiązków.

Prawa i obowiązki dzieci  i młodzieży oraz innych osób przebywających w schronisku

§ 11. 1. Obowiązki przebywających w schronisku:

1) ze schroniska można korzystać dowolną liczbę dni;

2) kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym razie zespół nie może być przyjęty do schroniska.;

3) korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują z miejscowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła, poszewkę na poduszkę lub śpiwór);

4) nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej lub śpiworu nie można korzystać z noclegu.;

5) od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna z wygaszaniem światła. Osoby, które przychodzą późno lub bardzo wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinny zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odstąpienie od ustalonych godzin ciszy nocnej jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą dyrektora schroniska.;

6) korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska;

7) przygotowanie posiłku może się odbywać w kąciku kuchennym. Po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia, a kącik dokładnie sprzątnąć.;

8) wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania;

9) w schronisku obowiązuje kulturalne zachowanie się. Picie alkoholu, palenie papierosów i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.;

10) zwierząt do budynku schroniska wprowadzać nie wolno;

11) przy wyjściu ze schroniska klucze zostawia się w recepcji u osoby dyżurującej.

2. Dzieci i młodzież korzystająca ze schroniska ma prawo do:

1) noclegu w warunkach odpowiadających standardom określonym w przepisach szczegółowych dotyczących schronisk młodzieżowych i zawartych w ofercie schroniska;

2) zapewnienia warunków pobytu zgodnych z zasadami bhp zawartymi w przepisach szczegółowych;

3) korzystania z:

a) kuchenek do sporządzania posiłków,

b) sali telewizyjnej i świetlicy,

c) terenów zielonych znajdujących się na terenie posesji schroniska, boisk sportowych;

4) uzyskania informacji turystycznej;

5) korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego, za zgodą dyrektora schroniska.

Zakres odpowiedzialności schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska

§ 12. 1. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.

2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności  za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska.

trryb składania skarg w przypadku naruszenia regulaminu schroniska i praw dziecka

§ 13. 1. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, dyrektor schroniska lub inna osoba zatrudniona w schronisku może usunąć korzystającego z pobytu. Jednocześnie zawiadamia o tym fakcie właściwą szkołę (uczelnię, organizację itp.).

2. We wszystkich sprawach nie ujętych w statucie, a dotyczących funkcjonowania  schroniska, takich jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska  lub innej wyznaczonej osoby.

3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający ze schroniska mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego schronisko za pośrednictwem dyrektora schroniska.

4. Korzystający ze schoniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub kierować je do Starostwa Powiatowego w Mońkach.

§ 14. Schronisko może współdziałać z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

§ 15. 1. Przy schronisku działa kuchnia, z której mogą korzystać zarówno goście schroniska jak i inne osoby.

2. Cennik posiłków jest ustalany indywidualnie dla grup zorganizowanych przez dyrektora schroniska.

§ 16. Schronisko jest jednostką budżetową.

§ 17. Za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku pobierane są opłaty ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora schroniska.

§ 18. Opłaty, o których mowa w § 17, stanowią dochody własne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu i są przeznaczone na zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20