UCHWAŁA NR XXVIII/136/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

 w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 5 ust. 5a, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Mońkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały
Nr XXVIII/136/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 4 lipca 2005 r.

 

Statut

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mońkach

§ 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej schroniskiem, jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

Zadania, cele i nazwa schroniska

§ 2. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji turystycznej.

§ 3. Celem schroniska jest popularyzacja najtańszej formy wypoczynku dzieci, młodzieży i innych osób oraz szeroki dostęp do informacji turystycznej o regionie.

§ 4. Nazwa schroniska: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mońkach.

§ 5. Siedziba schroniska: 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15.

§ 6. Organ prowadzący: Powiat Moniecki.

Organizacja schroniska

§ 7. 1. Schronisko jest organizowane sezonowo w pomieszczeniach szkoły i internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

2. Schronisko funkcjonuje w okresie ferii szkolnych oraz w dniach wolnych od nauki.

2. Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 17.00 do 21.00.

3. Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

4. Rezerwacja miejsc noclegowych w schronisku odbywa się z miesięcznym wyprzedzeniem, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie schroniska.

§ 8. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze schroniska określa regulamin schroniska, opracowany przez dyrektora schroniska.

§ 9. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora schroniska do dnia 30 kwietnia każdego roku.

§ 10. Pracownicy schroniska nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska.

§ 11. Dyrektorem schroniska jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

§ 12. Kompetencje dyrektora schroniska:

1) opracowywanie dokumentów placówki;

2) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

3) dysponowanie środkami finansowymi schroniska;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników schroniska;

5) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom schroniska;

6) organizowanie działalności administracyjnej i gospodarczej placówki;

7) aktywne działanie na rzecz maksymalnego wykorzystania obiektu, dbanie o uzupełnianie sprzętu w schronisku, a także o podnoszenie standardu placówki poprzez systematyczne prowadzenie remontów bieżących.

§ 13. Schronisko posiada:

1) 78 miejsc noclegowych;

2) pokoje wyposażone w tapczany, stoły, krzesła, szafy ubraniowe, wieszaki, szafki nocne, półki, lustro, kosz na śmieci, kołdry, koce, poduszki;

3) łazienki wyposażone w umywalki z lustrem (12 szt.) oraz natryski (5 szt.) z bieżącą zimną i ciepłą wodą;

4) toalety (6 oczek);

5) pomieszczenia do przygotowania posiłków wyposażone w sprzęt kuchenny;

6) pomieszczenie do spożywania posiłków;

7) świetlicę;

8) pomieszczenia do przechowywania bagażu;

9) miejsce do suszenia odzieży.

§ 14. W schronisku w widocznym miejscu znajduje się: statut, cennik opłat za korzystanie ze schroniska, regulamin schroniska, książka telefoniczna, plan miasta, książka życzeń i zażaleń, informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży oraz innych osób przebywających w schronisku

§ 15. W schronisku obowiązuje:

1) zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00;

2) regulamin schroniska.

§ 16. 1. Korzystający ze schroniska mają prawo do:

1) wpisywania się do książki życzeń i zażaleń;

2) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez schronisko.

2. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający ze schroniska mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego schronisko za pośrednictwem dyrektora schroniska.

Pracownicy schroniska

§ 17. W schronisku zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

§ 18. Zasady zatrudniania i wynagradzania określają odrębne przepisy.

Sprawy finansowe

§ 19. Schronisko jest jednostką budżetową.

§ 20. Za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku pobierane są opłaty ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora schroniska.

§ 21. Opłaty, o których mowa w § 20, stanowią dochody własne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i są przeznaczone na zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20