UCHWAŁA NR XXVIIIi/135/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu „Promyk” w Goniądzu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i  art. 5 ust 5a, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788) i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Młodzieżowmu Ośrodkowi Wychowawczemu “Promyk” w Goniądzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/135/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 4 lipca 2005 r.

 

Statut

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu

opracowany na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788);

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466);

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833);

5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75);

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166).

ROZDZIAŁ I

Informacje o placówce

§ 1. Nazwa placówki brzmi – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Promyk”. Ośrodek ma siedzibę w Goniądzu przy Placu 11 Listopada 37.

§ 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Promyk” w Goniądzu zwany dalej Ośrodkiem jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą dla dziewcząt. Prowadzi działalność w formie pracy ciągłej, całodobowej jako placówka nieferyjna.

§ 3. Organem prowadzącym jest Powiat Moniecki.

§ 4. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu.

§ 5. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy, opracowany przez dyrektora na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd Powiatu, w wielkościach i szczegółowości uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Powiatu. Plan finansowy jest określany odrębnie dla Ośrodka i Gimnazjum, na podstawie przepisów szczegółowych.

§ 6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą w placówce sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

§ 7. 1. W skład Ośrodka wchodzi Gimnazjum Specjalne dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

2. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa trzy lata zgodnie z ustalonym planem i programem nauczania.

3. Gimnazjum zapewnia kształcenie i opiekę nad wychowankami zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi oraz przepisami niniejszego Statutu.

§ 8. Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora Gimnazjum.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania ośrodka

§ 9. 1. Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Realizując powyższe zadania Ośrodek kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanki, troską o jej zdrowie i zasadę poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Powyższe zadania realizowane są poprzez:

1) diagnozowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego;

2) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;

3) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków;

4) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych.

3. Realizując zadania Ośrodek dąży do zapewnienia:

1) warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;

2) poszanowania podmiotowości, wysłuchiwania zdania wychowanek i w miarę możliwości uwzględniania przedstawianych przez nie wniosków we wszelkich dotyczących ich sprawach oraz informowania wychowanek o podejmowanych wobec nich działaniach;

3) poczucia bezpieczeństwa;

4) dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych wychowanek z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w palcówce;

5) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;

6) uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej;

7) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku wychowanek;

8) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

9) kształtowania u wychowanek nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;

10) przygotowywania wychowanek do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;

11) wyrównywania deficytów rozwojowych wychowanek;

12) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących wychowanki z jej rodzicami lub opiekunami.

4. Placówka realizuje swoje zadania przez współpracę w szczególności z:

1) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców wychowanek;

2) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców;

3) szkołami, do których uczęszczały wychowanki przed umieszczeniem ich w placówce;

4) sądami rodzinnymi;

5) kuratorami sądowymi;

6) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania gimnazjum

§ 10. 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności: zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Umożliwia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;

2) stosowanie metod kształcenia specjalnego;

3) indywidualizację form i metod pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4) realizowanie indywidualnego nauczania zgodnie z aktualnymi możliwościami psychofizycznymi uczennic wg opracowanych Indywidualnych Planów Edukacyjnych.

3. Umożliwia przygotowanie zawodowe poprzez:

1) organizowanie zajęć przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, samodzielności, przedsiębiorczości, aktywnych form poszukiwania pracy;

2) rozwijanie wszechstronnych zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

4. Sprawuje opiekę nad uczennicami odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb poprzez:

1) udzielanie pomocy w adaptacji do nowego środowiska przyczyniając się do poprawy samopoczucia uczennic;

2) stwarzanie warunków do bezpośredniego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem;

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

§ 11. Gimnazjum realizuje ponadto:

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MENiS;

2) szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora;

3) Wewnątrzszkolny System Oceniania – uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

§ 12. W Ośrodku tworzy się Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i edukacyjnym.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Ośrodka

§ 13. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany przez organ prowadzący placówkę zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 14. Do obowiązków dyrektora Ośrodka należy:

1) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

2) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych w Ośrodku;

3) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych placówki;

4) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Ośrodka;

5) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie;

6) kierowanie całokształtem działań Ośrodka, a w szczególności:

a) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków ich prawidłowego rozwoju,

b) realizacja standardów opieki i wychowania oraz standardów świadczonych usług,

c) współpraca z instytucjami,

d) współdziałanie z samorządem wychowanek,

e) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

f) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry,

g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,

h) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną oraz działalnością opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną na rzecz wychowanek Ośrodka przez inne podmioty prawne,

i) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji w Ośrodku szkoleń i praktyk studenckich.

§ 15. Dyrektor Ośrodka ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar zgodnie z kodeksem pracy;

3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

4) reprezentowania Ośrodka na zewnątrz;

5) inicjowania nowoczesnych metod pracy w zakresie resocjalizacji i nauczania;

6) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych;

7) skreślania z listy wychowanków zgodnie ze szczególnymi przepisami zawartymi w regulaminie;

8) wyrażania zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dodaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka;

9) organizowania działalności w celu pozyskania dochodów własnych placówki.

§ 16. Dyrektor Ośrodka odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych wyników resocjalizacji i nauczania;

2) zgodność funkcjonowania Ośrodka z obowiązującymi przepisami  i niniejszego Statutu;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez ośrodek oraz za stan sanitarny i stan ochrony p.poż Ośrodka;

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność placówki;

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i wychowawczej zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) zgodność funkcjonowania Ośrodka ze standardami wychowania i edukacji zawartymi w przepisach oświatowych.

§ 17. 1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna wspólna dla Ośrodka i Gimnazjum.

2. W ośrodku nie jest powoływana Rada Rodziców i Rada Ośrodka

3. Rada Peadgogiczna wykonuje zadania Rady Ośrodka, a w szczególności w zakresie:

1) nowelizowania statutu Ośrodka;

2) przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych Ośrodka i opiniowania projektu planu finansowego placówki;

3) występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności palcówki, dyrektora lub innego nauczyciela;

4) opiniowania planu pracy placówki, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Ośrodka.

4. Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym powołanym do rozważania, opracowywania i rozstrzygania w granicach swoich kompetencji spraw pedagogicznych i organizacyjnych.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, a członkami wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku.

6. W zebraniach, z głosem doradczym, mogą także brać udział inne osoby, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej lub dyrektora.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczennic;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych i wychowawczych;

2) projekt planu finansowego placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

9. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7 pkt 2, 3, 4 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez nią regulamin.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanek, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

15. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczennic, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

16. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień dyrektor może organizować spotkania Rady oddzielnie dla pracowników Gimnazjum i Ośrodka. Zebrania te są protokołowane w protokolarzu Rady.

17. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 18. 1. W Ośrodku jest powołany stały Zespół Wychowawczy.

2. Do zadań Zespołu Wychowawczego, zwanego dalej Zespołem należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowanki;

2) ustalanie indywidualnego programu pracy z wychowanką, odpowiednio resocjalizacyjnego lub edukacyjnego, na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy wychowawczej lub klasy szkolnej;

3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowanką i wybór skutecznych form pomocy;

4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowanką i jej środowiskiem rodzinnym;

5) prognozowanie oczekiwanych efektów działań  resocjalizacyjnych, edukacyjnych lub terapeutycznych.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawcy grupy wychowawczej odpowiedzialni za realizację indywidualnego programu pracy z wychowankiem;

3) wychowawca klasy;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) w zależności od potrzeb – pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

ROZDZIAŁ V

Zasady współdziałania organów ośrodka, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

§ 19. 1. Wszystkie organy Ośrodka współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Wszystkie organy Ośrodka, a zwłaszcza dyrektor ma obowiązek stworzyć warunki jak najlepszej współpracy z rodzicami wychowanek w celu podtrzymania ich więzi z domem rodzinnym.

3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w w Ośrodku organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.

4. Sytuacje konfliktowe w pierwszej kolejności rozwiązuje:

1) pomiędzy uczennicami/ wychowankami - wychowawca/nauczyciel;

2) pomiędzy uczennicami/wychowankami a nauczycielem/wychowawcą – odpowiednio wychowawca danej klasy/grupy. W szczególnych sytuacjach dyrektor.

5. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, wychowawcami, innymi pracownikami rozwiązywane są przez dyrektora.

6. Sytuacje konfliktowe pomiędzy rodzicami/opiekunami a wychowawcą/ nauczycielem rozstrzyga dyrektor.

7. Od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Ośrodek w terminie do 14 dni od wydania postanowienia.

8. Sprawy sporne między dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

9. Skargi związane z bieżącą działalnością Ośrodka, w tym związane z naruszeniem praw wychowanki, przyjmuje dyrektor od wszystkich stron zainteresowanych w formie piemnej, które rejestruje się w księdze.

10. Na każdą skargę dyrektor ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi i odnotować ten fakt w księdze.

11. Trybu, o którym mowa w ust. 4 - 6 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;

2) odpowiedzialności porządkowej;

3) sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością innych organów.

ROZDZIAŁ VI

Organizacja Ośrodka

§ 20. Organizację Ośrodka określa:

1) arkusz organizacyjny, opracowywany odrębnie dla Gimnazjum i Ośrodka;

2) statut;

3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w Gimnazjum;

4) tygodniowy rozkład zajęć wychowawczych w Ośrodku.

§ 21. 1. Arkusz organizacyjny jest opracowywany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii są określone w kalendarzu roku szkolnego.

§ 22. 1. Ośrodek zapewnia opiekę 45 wychowankom.

2. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

3. Liczba wychowanek w grupie wychowawczej wynosi od 8 do 12.

4. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch  wychowawców.

5. Każdy z wychowawców prowadzi Indywidualne Programy Resocjalizacyjne nie więcej niż 5 wychowanek.

6. Podczas zajęć poza placówką, wyjazdów wychowawca może mieć pod swoją opieką nie więcej niż 8 wychowanek.

7. Wychowanki do grup, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, są przydzielane według klas do których uczęszczają.

§ 23. 1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Podstawową jednostkę organizacyjną Gimnazjum jest oddział. Uczennice danego oddziału w jednorocznym kursie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą klasy.

4. Gimnazjum realizuje plan nauczania dla uczniów niedostosowanych społecznie zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 10 do 16.

6. Godzina lekcyjna przedmiotów ogólnokształcących trwa 45 minut. Godzina lekcyjna pracy bibliotekarza trwa 60 minut.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa, nie krótszy niż 30 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

8. Podział na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych programów nauczania i ramowych statutów szkół specjalnych.

9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć takich jak zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.

§ 24. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczennic, zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców.

2. W ramach biblioteki szkolnej działa pracownia informatyczna, której zadaniem jest rozszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne.

3. Godziny pracy biblioteki powinny być dostosowane do optymalnego wykorzystania jej przez u uczniów.

4. Do zadań osoby zatrudnionej w bibliotece należy:

1) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i pracowni informatycznej;

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;

3) dostosowanie godzin pracy biblioteki i pracowni informatycznej do optymalnego wykorzystywania ich przez uczennice;

4) zaznajamianie uczennic z podstawami obsługi komputera i wykorzystywania Internetu, rozszerzanie zainteresowań i ogólnej wiedzy o świecie;

5) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami Ośrodka w celu  przygotowywania pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne i wychowawcze;

6) organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, wiedzy;

7) pozyskiwanie książek, czasopism i innego wyposażenia pracowni.

ROZDZIAŁ VII

Warunki pobytu

§ 25. Wychowankom Ośrodek zapewnia:

1) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych;

2) doposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku w przypadku wychowanek, których rodzice nie zapewniają należytego zabezpieczenia w tym zakresie;

3) zaopatrzenie w leki;

4) dostęp do nauki na terenie placówki w Gimnazjum;

5) doposażenie w pomoce szkolne i podręczniki;

6) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

7) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

8) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

§ 26. Rodzice/opiekunowie  są zobowiązani do wnoszenia opłat za wyżywienie zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 27. Placówka, organizując działalność kulturalną i rekreacyjną, uwzględnia święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów.

§ 28. Placówka zapewnia miesięczną, drobną kwotę do własnego dysponowania, w wysokości ustalonej na dany rok szkolny przez dyrektora po konsultacji z Radą Pedagogiczną i samorządem wychowanek.

§ 29. Ośrodek zapewnia odpowiedni standard warunków pobytu, a w szczególności:

1) pokoje mieszkalne 2-6 osobowe zapewniające co najmniej 5 m2 na osobę wyposażone w łóżka lub tapczany, szafki i lampki nocne, szafy lub miejsca w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych;

2) łazienki i toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;

3) pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor, gry, książki (nie mniej niż jedno pomieszczenie na grupę);

4) miejsce do cichej nauki;

5) kuchnię;

6) jadalnię dla wszystkich wychowanek;

7) aneksy kuchenne przeznaczone do zajęć kulinarnych i przyrządzania śniadań i kolacji;

8) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych;

9) pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi;]

10) pokój gościnny;

11) pokój dla dzieci chorych;

12) pomieszczenie do prania i suszenia odzieży.

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka

§ 30. W Ośrodku zatrudnia się:

1) pracowników pedagogicznych:

a) wychowawców,

b) nauczycieli,

c) pedagogów,

d) psychologów,

e) terapeutów;

2) pracowników socjalnych i innych specjalistów do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;

3) pracowników administracyjno-obsługowych.

§ 31. Wychowawca grupy:

1) jest odpowiedzialny za realizację Indywidualnego Programu Resocjalizacyjnego. Wychowawca współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.;

2) odpowiada za:

a) realizację zadań wynikających z Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych oraz realizację zadań wyznaczonych w planie pracy Ośrodka,

b) zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa podczas zajęć wychowawczych,

c) doskonalenie swoich umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,

d) udzielanie wszechstronnej pomocy wychowankom w przezwyciężaniu ich problemów osobistych, niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie ich potrzeb,

e) efektywne wykorzystanie czasu pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia Ośrodka,

f) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością wychowawczą;

3) aktywnie współpracuje z rodzicami, opiekunami w celu podtrzymywania więzi wychowanek z domem rodzinnym;

4) przygotowuje wychowanki do samodzielnego życia, prowadząc odpowiednie zajęcia warsztatowe, udziela pomocy wychowankom zwolnionym i usamodzielnionym;

5) doskonali swoje umiejętności wychowawcze, resocjalizacyjne;

6) opracowuje opinie i wnioski o wychowankach w sprawach urlopowania, pobytu w Ośrodku, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia;

7) prowadzi dokumentację grupy i każdej wychowanki zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 32. Wychowawca klasy:

1) sprawowuje opiekę wychowawczą nad uczennicami opartą na dobrej znajomości ich sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i osobowości, a w szczególności:

a) tworzy warunki wspomagania rozwoju uczennic,

b) przygotowuje uczennice do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c) rozwija umiejętności rozwiązywania przez uczennice ich problemów życiowych;

2) w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1:

a) odpowiada za opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych uczennic,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczennicami i wychowawcami Ośrodka różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) uczestniczy w spotkaniach razem z wychowawcami grupy, w tym w ocenach,

d) utrzymuje systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynowania zadań wychowawczych wobec ogółu uczennic, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

e) współpracuje z psychologiem i pedagogiem oraz z innymi specjalistami w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także w opracowaniu programu wychowawczego,

f) wykonuje inne obowiązki wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

3) korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli – doradców, pedagoga, psychologa, lekarza, kuratorów sądowych, pracownika socjalnego, współpracuje z instytucjami kulturalno – oświatowymi działającymi w środowisku;

4) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

§ 33. 1. Nauczyciel Gimnazjum prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i resocjalizacyjną. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość pracy, o której mowa w pkt 1 i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do aktualnych możliwości uczennic zawartych w Indywidualnych Planach Edukacyjnych;

2) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;

3) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

4) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego;

5) eliminowanie zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z poszczególnych przedmiotów i udzielanie pomocy uczennicom mającym trudności w przystosowaniu się do życia w grupie, klasie;

6) stosowanie ciekawych form pracy w zakresie rozwijania zainteresowań, uzdolnień, wdrażania do samodzielnego organizowania czasu wolnego;

7) nagradzanie uczennic, ich wysiłków i efektów pracy oceną zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami i kryteriami oceniania.

3. Nauczyciel w swojej pracy powinien cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczennic, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdej uczennicy.

§ 34. 1. Do podstawowych zajęć psychologa i pedagoga należy:

1) diagnoza indywidualna dziecka;

2) prowadzenie zajęć terapeutycznych;

3) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców wychowanek Ośrodka;

4) prowadzenie obserwacji, konsultacji, badań psychologicznych i pedagogicznych w celu: ustalenie przyczyn i źródeł niedostosowania społecznego, określenia kierunku i programu działań wyrównawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, pomoc w opracowaniu Indywidualnych Programów Resocjalizacyjnych i Edukacyjnych;

5) organizowanie doskonalenia i samokształcenia zawodowego pracowników;

6) współpraca i konsultowanie wyników badań z lekarzem, pracownikami pedagogicznymi, ustalenie diagnozy, formułowanie na piśmie opinii i wniosków w sprawach wychowanek;

7) sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku;

8) opieka nad wychowankami uczącymi się poza Ośrodkiem;

9) pomoc wychowankom usamodzielniającym;

10) współpraca z sądami, rodzicami (opiekunami prawnymi).

2. Do podstawowych zadań terapeutów należy:

1) organizowanie zajęć terapeutycznych dla dziewcząt z zakresu uzależnień, zaburzeń emocjonalnych, i innych wynikających z aktualnego zapotrzebowania;

2) pomoc wychowawcom w prowadzeniu indywidualnych zajęć z wychowankami;

3) pomoc w tworzeniu Indywidualnych Programów Resocjalizacyjnych i Edukacyjnych;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego dla pracowników w zakresie pracy terapeutycznej.

§ 35. 1. Działalność Ośrodka może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

2. Celem pracy woluntariuszy w szczególności jest:

1) rozszerzenie zakresu opieki nad wychowanką;

2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanek;

3) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówki;

4) promocja idei wolontariatu.

3. Wolontariuszem w Ośrodku może być osoba, która:

1) jest pełnoletnia i nie karana;

2) została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach wychowanek znajdujących się w Ośrodku;

3) została ubezpieczona przez dyrektora od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.

4. Zasady pracy wolontariuszy określają przepisy szczegółowe.

ROZDZIAŁ IX

Wychowanki Ośrodka

§ 36. 1. Wychowanki mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania zgodnego z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej, w oparciu o opracowane Indywidualne Plany Resocjalizacyjne i Edukacyjne;

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i celami, stawianymi wymaganiami, w tym z wymaganiami stosowanego w szkole systemu oceniania;

3) zapoznania się z zasadami pobytu w Ośrodku, regulaminem nagród i kar;

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

6) indywidualnego rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;

7) przedstawiania dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

8) poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

9) organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

10) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych;

11) reprezentowania Ośrodka we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.

2. Wychowanki mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i regulaminie wewnętrznym;

2) uczestnictwa w zajęciach wynikających z Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych i Edukacyjnych;

3) wykonywania poleceń opiekunów podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych i wychowawczych;

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach wychowawczych, lekcyjnych i w życiu placówki;

5) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do koleżanek, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;

6) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek;

7) troszczenia się o mienie placówki, jego estetyczny wygląd, utrzymanie porządku i czystości.

§ 37. 1. Wychowanka za właściwą postawę i osiągnięcia szkolne ma możliwość uzyskania nagród, a za nieprzestrzeganie zasad ujętych w regulaminie wewnętrznym może być ukarana.

2. Szczegółowe zasady nagradzania i karania określa regulamin wewnętrzny.

3. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego określają przepisy szczegółowe.

4. Szczegółowe zasady podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach pojawienia się na terenie szkoły przypadków przemocy fizycznej, autoagresji, przypadków uczennic znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających określa regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych.

§ 38. 1. Wychowanki Ośrodka tworzą samorząd wychowanek noszący nazwę Rada Wychowanek.

2. Zasady wyboru i działania samorządu określa regulamin opracowany przez opiekuna samorządu i wychowanki przebywające w placówce, zatwierdzony przez dyrektora.

3. Opiekuna samorządu powołuje dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną i wychowankami.

4. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.

ROZDZIAŁ X

Zasady kierowania, zwalniania i urlopowania wychowanek

§ 39. 1. Nieletnia, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w Ośrodku, kierowana jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniej po otrzymaniu wskazania wystawionego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, zwane dalej “Centrum”.

2. Wychowanki nie mogą być przyjmowane do placówki  bez  ważnego skierowania, wyłącznie na podstawie postanowienia Sądu.

§ 40. Dokumentacja nieletniej skierowanej do Ośrodka powinna zawierać:

1) orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniej w Ośrodku;

2) kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego;

3) kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego;

4) odpis aktu urodzenia nieletniej, wraz z poświadczeniem aktualnego zameldowania;

5) dokumentację dotyczącą aktualnego stanu zdrowia;

6) informację na temat ubezpieczenia zdrowotnego;

7) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane;

8) dokumenty szkolne (odpis arkusza ocen, ostatnie świadectwo szkolne);

9) inne dokumenty konieczne do prowadzenia resocjalizacji w placówce.

§ 41. 1. Bezpośrednio po przybyciu nieletniej do Ośrodka, dyrektor lub wychowawca nieletniej przeprowadza z nią rozmowę, podczas której zapoznaje nieletnią z jej prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku.

2. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku nieletnia potwierdza własnoręcznym podpisem.

3. O przyjęciu nieletniej do Ośrodka, dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, organ prowadzący, rodziców, organ kierujący nieletnią oraz sąd rodzinny.

4. W przypadku niedoprowadzenia nieletniej do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania przez Centrum, dyrektor przesyła dokumentację nieletniej właściwemu staroście oraz powiadamia o tym sąd rodzinny i Centrum.

§ 42. 1. Przeniesienie wychowanki do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.

2. Przeniesienie następuje również w przypadku wychowanek nieletnich, które ukończyły w Ośrodku Gimnazjum i powinny kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej placówce resocjalizacyjnej.

3. Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego ma być przeniesiona nieletnia, wraz z opinią zespołu wychowawczego składa do Centrum dyrektor.

4. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających przeniesienie wychowanki do innej placówki zostaje ona tam niezwłocznie doprowadzona.

5. Za doprowadzenie wychowanek, o których mowa w ust 2, przebywających za zgodą sądów na urlopach, odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

6. Po przeniesieniu wychowanki do innego Ośrodka informuje się właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, organ prowadzący, rodziców, organ kierujący nieletnią oraz sąd rodzinny.

§ 43. 1. Wychowanki mogą być urlopowane do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych, za zgodą sądu rodzinnego.

2. Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie nieletniego składa dyrektor Ośrodka na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację Indywidualnego Planu Resocjalizacyjnego.

3. Do wniosku dołącza się pisemne zobowiązanie osób, u których wychowanka będzie przebywała, do zapewnienia należnej opieki w czasie urlopu i terminowego powrotu, oraz pokrycia przejazdu.

§ 44. 1. W przypadku ucieczki wychowawca grupy powiadamia o fakcie ucieczki najbliższą jednostkę Policji oraz jednostkę Policji w miejscu zamieszkania nieletniego.

2. Z ucieczki sporządza się protokół określający przyczyny, przebieg i podjęte środki profilaktyczne. Protokół sporządza wychowawca, na dyżurze którego wychowanka dokonała ucieczki.

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniej w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o jej nieobecności sądu rodzinnego, dyrektor przekazuje dokumentację nieletniego do Centrum oraz powiadamia o tym sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki raz właściwego starostę.

§ 45. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie nieletniego z Ośrodka składa do sądu rodzinnego dyrektor Ośrodka, na wniosek wychowawcy prowadzącego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół, przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz zaobserwowanych zmianach postawy wychowanki, które uzasadniają przypuszczenie o prawidłowym uczestnictwie jej w życiu społecznym.

§ 46. 1. W przypadku ciąży nieletniej dyrektor powiadamia sąd i rodziców/opiekunów wychowanki.

2. Jeżeli w Ośrodku przebywa wychowanka będąca w ciąży, a placówka nie może zapewnić odpowiednich warunków zabezpieczających jej potrzeby wynikające z tego stanu, dyrektor wnioskuje o warunkowe zwolnienie jej do rodziców/opiekunów lub za zgodą sądu możne umieścić taką wychowankę w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

3. W okresie ciąży placówka zapewnia wychowance stosowną opiekę przygotowując ją do macierzyństwa.

§ 47. Pobyt w placówce ustaje w przypadku:

1) usamodzielnienia się wychowanki;

2) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu wychowanki w placówce, zmianie stosowanych środków wychowawczych;

3) wydania skierowania do innej placówki.

§ 48. Do Gimnazjum uczęszczają wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu.

ROZDZIAŁ XI

Przepisy końcowe

§ 49. Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 50. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 51. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 52. We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyższym Statutem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy.

§ 53. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 członków, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20