UCHWAŁA NR XXVIII/134/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

    w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Goniądzu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Promyk” w Goniądzu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i  art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się Zespół Szkół Specjalnych w Goniądzu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym “Promyk”w Goniądzu, zwany dalej Zespołem.

§ 2. Gimnazjum Specjalne wchodzące w skład rozwiązywanego Zespołu, wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego “Promyk” w Goniądzu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/90/00 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 12 września 2000 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Goniądzu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym “Promyk” w Goniądzu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20