UCHWAŁA Nr XXVIII/132/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mirosława Paniczko.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1760) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 15 czerwca 2005 r. mandatu radnego Pana Mirosława Paniczko, w związku z zaistnieniem przesłanki, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały
Nr XXVIII/132/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 4 lipca 2005 r.

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w art. 190 ust. 2 stanowi, że wygaśnięcie mandatu stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Pan Mirosław Paniczko w dniu 17 czerwca 2005 r. złożył do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach oświadczenie, że w związku z zaistnieniem przesłanki z art. 190 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) mandat jego jako Radnego Powiatu Monieckiego wygasł z dniem 15 czerwca 2005 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu ma charakter deklaratoryjny a skutki jej biegną od dnia zdarzenia jakim jest uprawomocnienie się wyroku.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20