UCHWAŁA Nr XXVIII/131/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mieczysława Klimowicza.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 17 lutego 2005 r. mandatu radnego Pana Mieczysława Klimowicza, w związku z zaistnieniem przesłanki, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner


Załącznik do uchwały
Nr XXVIII/131/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 4 lipca 2005 r.

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w art. 190 ust. 2 stanowi, że wygaśnięcie mandatu stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej
w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Pan Mieczysław Klimowicz – Radny Powiatu Monieckiego, wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku III Wydział Karny został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 lutego 2005 roku.

Prawomocny wyrok sądu wraz z pismem przewodnim Sądu Rejonowego w Białymstoku VII Wydział Wykonawczy wpłynął do Starostwa Powiatowego w Mońkach w dniu 30 maja 2005 roku, o czym został powiadomiony Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu ma charakter deklaratoryjny a skutki jej biegną od dnia zdarzenia jakim jest uprawomocnienie się wyroku.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20