UCHWAŁA NR XXI/94/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie utworzenia „Fundacji na rzecz rozwoju Powiatu Monieckiego”.

Na podstawie art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się utworzyć fundację o nazwie “Fundacja na rzecz rozwoju Powiatu Monieckiego” z siedzibą w Mońkach.

§ 2. Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Monieckiego, poprzez realizację zadań społecznych i gospodarczych, w szczególności w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków.

§ 3. Na rzecz Fundacji przeznacza się z budżetu powiatu kwotę 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

§ 4. 1. Funkcję Fundatora pełni Zarząd Powiatu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do:
1) ustalenia statutu Fundacji;
2) złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji w formie aktu notarialnego;
3) rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
4) powołania Rady Fundacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-10-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-10-18