UCHWAŁA Nr XXIX/140/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w MońkachPana Dariusza Gwiazdy.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wstąpienie w skład Rady Powiatu w Mońkach w miejsce Pana Mirosława Paniczko – Pana Dariusza Gwiazdy kandydata z okręgu wyborczego Nr 4 z listy Nr 9 – KWW Samorządowe Porozumienie Prawicy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 Załącznik do uchwały Nr XXIX/140/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 4 lipca 2005 r.

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w art. 194 ust. 1 stanowi, że właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4.

Rada Powiatu w Mońkach Uchwałą Nr XXVIII/132/05 z dnia 4 lipca 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu Radnego Pana Mirosława Paniczko.

Pan Mirosław Paniczko został wybrany Radnym Powiatu Monieckiego w wyborach do Rady Powiatu w Mońkach – kadencja 2002-2006 w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 9 KWW Samorządowe Porozumienie Prawicy. Kolejno największą liczbę głosów w przedmiotowych wyborach z tej samej listy w tym samym okręgu uzyskał Pan Dariusz Gwiazda

Kandydat Dariusz Gwiazda nie zrzekł się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu, nie utracił prawa wybieralności jak również nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20