UCHWAŁA NR XXIV/104/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Monieckiego.

 

      Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony, lokali użytkowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Monieckiego położonym w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 na działce Nr 1028 o powierzchni 0,1499 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-01-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-01-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-01-03