UCHWAŁA NR XXII/97/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2004 roku.

         Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr. 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 808) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/56/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych na realizację powyższych zadań w 2004 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII/80/04 z dnia 21 lipca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 kwotę “207.996 złotych” zastępuje się kwotą “286.179 złotych”;
2) w § 2 w pkt 1 kwotę “36.128 złotych” zastępuje się kwotą “26.128 złotych”;
3) w § 2 w pkt 1 skreśla się lit. b);
4) w § 2 w pkt 2 kwotę “171.868 złotych” zastępuje się kwotą “260.051 złotych”;
5) w § 2 w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - kwotę 55.190 złotych, z czego:
- osobom dorosłym – 22.470 złotych,
- dzieciom i młodzieży – 32.720 złotych,”;
6) w § 2 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -kwotę 137.383 złotych, z czego:
- osobom dorosłym – 52.288 złotych,
- dzieciom i młodzieży – 85.095 złotych,”;
7) w § 2 w pkt 2 w lit. c) kwotę “23.250 złotych” zastępuje się kwotą “14.060 złotych”;
8) w § 2 w pkt 2 w lit. d) kwotę “33.618 złotych”  zastępuje się kwotą “53.418 złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-11-17