UCHWAŁA NR XXII/96/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

          Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Mońkach, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg  powiatowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu chodników, poboczy, placów w ciągach dróg powiatowych - 0,60 zł;
2) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,50 zł;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3,00 zł;
4) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 6,00 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego - 0,30 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1.

Poza obszarem zabudowanym

20,00 zł

8,00 zł

4,00 zł

2.

W obszarze zabudowanym

10,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim (most) ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 150 zł.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) poza obszarem zabudowanym - 0,30 zł,
b) w obszarze zabudowanym - 0,20 zł,
c) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł,
d) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 1,00 zł;
2) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1m2 - 0,40 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,05 zł,
c) reklamy inne niż wymienione w pkt 2 - 1,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-11-17