UCHWAŁA NR XXII/95/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) i art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; zm.: z 1992r. Nr 63, poz. 315; z 1994r. Nr 121, poz. 591; z 1995r. Nr 138, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769; z 1998r. Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115; z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935; z 2000r. Nr 3, poz. 28; Nr 12, poz. 136; Nr 43, poz. 489; Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 45; Nr 88, poz. 961; Nr 100, poz. 1083; Nr 111, poz. 1193; Nr 113, poz. 1207; Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407; z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391; Nr 124, poz. 1151 i 1152; Nr 171 poz. 1663; Nr 213 poz. 2081 i Nr 223 poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok:

 

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 213.752 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 644.437 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 57.500 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 256.315 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 744.500 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

6) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 4.044 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 19.893.023 zł

wydatki ogółem kwota 21.492.223 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.599.200 zł stanowią:

1) wolne środki w kwocie 23.200 zł;

2) kredyt długoterminowy w kwocie 1.576.000 zł.

§ 3. 1. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/53/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Objaśnienie zmian dokonanych w Przychodach i wydatkach środków specjalnych na 2004 rok zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-11-17