UCHWAŁA NR XXIII/99/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

z dnia 26 listopada 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

       Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/14/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach, zmienionej uchwałą Nr X/42/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2003 r. wprowadza się nastepujące zmiany:

 

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

   

  "§ 4. 1. W strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębnia się Wydziały i Referaty.

   

    2. W skład Starostwa wchodzą następujące Wydziały:

    

   1) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych;

    

   2) Wydział Budżetowo-Finansowy;

    

   3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

    

   4) Wydział Architektury, Urbanistyki i Inwestycji;

    

   5) Zarząd Dróg.

    

   3. W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tworzy się następujące Referaty:

    

   1) Referat Komunikacji;

    

   2) Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego.”;

     

    2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      

     "§ 5. 1. Wydziałami kierują kierownicy przy pomocy zastępców i kierowników referatów.”;

      

     3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      

     "§ 6. 1. W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “OSS”, tworzy się stanowiska pracy do spraw:

      

     1) pracowniczych;

      

     2) organizacji i funkcjonowania Starostwa;

      

     3) obsługi Rady i Zarządu Powiatu;

      

     4) kancelaryjnych i obsługi sekretariatu;

      

     5) archiwum;

      

     6) bezpieczeństwa i porządku publicznego;

      

     7) wojskowych i obrony cywilnej;

      

     8) obywatelskich;

      

     9) oświaty;

      

     10) kultury;

      

     11) kultury fizycznej i sportu;

      

     12) turystyki;

      

     13) promocji i ochrony zdrowia;

      

     14) promocji powiatu;

      

     15) współpracy z zagranicą, programów pomocowych i integracji europejskiej;

      

     16) inicjowania rozwoju gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy;

      

     17) rejestracji i ewidencji pojazdów;

      

     18) wydawania kart parkingowych;

      

     19) wydawania, cofania i ewidencji praw jazdy;

      

     20) kontroli i nadzoru nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców;

      

     21) kontroli i nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów;

      

     22) transportu drogowego;

      

     23) rolnictwa;

      

     24) rybactwa śródlądowego;

      

     25) leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody;

      

     26) postępowania z odpadami i ochrony powierzchni ziemi;

      

     27) ochrony powietrza przed hałasem;

      

     28) geologii i górnictwa;

      

     29) gospodarki wodnej;

      

     30) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

      

     31) zarządzania kryzysowego;

      

     32) ochrony przeciwpożarowej;

     oraz:

      

     33) informatyka;

      

     34) radcy prawnego;

      

     35) kierowcy;

      

     36) konserwatora;

      

     37) sprzątaczki i robotnika gospodarczego.”;

      

     4) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

      

     "1a. Stanowiska pracy wymienione w ust. 1 w pkt 17 – 22 wchodzą w skład Referatu Komunikacji, używającego przy znakowaniu spraw symbolu “OSS.K.”;

      

     5) w § 6 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

      

     "1b. Stanowiska pracy wymienione w ust. 1 w pkt 23 – 32 wchodzą w skład Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego, używającego przy znakowaniu spraw symbolu “OSS.ŚR.”;

      

     6) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

      

     "4. W Wydziale Architektury, Urbanistyki i Inwestycji, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “AU”, tworzy się następujące stanowiska pracy:

      

     1) pozwoleń na budowę;

      

     2) zgłoszeń nie wymagających pozwoleń na budowę;

      

     3) inwestycji;

      

     4) zamówień publicznych;

      

     5) współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.”.

      

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

      

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

      

     Przewodniczący Rady Powiatu

      

     Irena Krystyna Berner

     Metryka strony

     Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

     Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

     Wprowadzający: Anna Jóźwicka

     Data wprowadzenia: 2004-12-02

     Modyfikujący: Anna Jóźwicka

     Data modyfikacji: 2004-12-02

     Opublikował: Anna Jóźwicka

     Data publikacji: 2004-12-02