UCHWAŁA NR XXIII/100/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok:

 

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 163.308 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.053 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 217.015 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 20.056.331 zł

wydatki ogółem kwota 21.641.185 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.584.854 zł stanowią:

1) wolne środki w kwocie 8.854 zł;

2) kredyt długoterminowy w kwocie 1.576.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do

1. zawarcia umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego:

1) o dofinansowanie w formie dotacji Projektu Nr Z/2.20/II/2.2/09/04 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w powiecie monieckim" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 95.315 zł, przy całkowitej wartości Projektu w kwocie 101.436 zł - okres realizacji Projektu 09.09.2004 - 31.08.2005,

2) o dofinansowanie w formie dotacji Projektu Nr Z/2.20/II/2.2/30/04 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie monieckim" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 43.484 zł, przy całkowitej wartości Projektu w kwocie 54.171 zł - okres realizacji Projektu 01.10.2004 - 30.09.2005.

2. wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji każdej z w/w umów w dwóch formach:

1) wesksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2) cesji praw z polis ubezpieczeniowych majątku powiatu,

do czasu całkowitego rozliczenia przez powiat moniecki umów o dofinansowanie projektów tj. zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego sprawozdań końcowych z realizacji Projektów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-12-02

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-12-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-12-02