UCHWAŁA NR XV/70/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wystąpienia dotyczącego utworzenia ze środków PFRON stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), w związku z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., oraz art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, zm.: Nr 160 poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię do wystąpienia dotyczącego utworzenia ze środków PFRON stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu pod nazwą “Program wyrównywania różnic między regionami”.

 

§ 2. Opinia Rady Powiatu w Mońkach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały Nr XV/70/04

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 

 

Opinia do wystąpienia dotyczącego utworzenia ze środków PFRON stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu pod nazwą “PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”.

 

    Rada Powiatu w Mońkach opiniując pozytywnie przedmiotowe wystąpienie pragnie podkreślić, że jest ono zgodne z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych “ Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim w latach 2004- 2006”.

    Popieramy inicjatywę Powiatu Monieckiego, który na wniosek Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski Koło Terenowe w Mońkach występuje o utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Utworzenie przedmiotowego stanowiska przyczyni się do powiększenia oferty działań kierowanych do osób niepełnosprawnych. Polepszy także przepływ informacji o potrzebach osób defektywnych i preferowanych formach pomocy kierowanych do tych osób. Osoba zatrudniona w PZN Koło Terenowe w Mońkach będzie również pełniła funkcję koordynatora projektów i działań podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06