UCHWAŁA NR XV/69/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 kwietnia 2004r.

 

w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku.

 

     Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powiarza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/69/04

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 

Program współpracy Powiatu monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok

§ 1. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873);

 

2) powiecie - rozumie się przez to Powiat Moniecki;

 

3) zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Mońkach;

4) radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu w Mońkach;

5) uczestnikach programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

6) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt l lit. d) ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

7) konkursie - rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 2. 1. Współpraca Powiatu z uczestnikami programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, a w szczególności zadań o zasięgu wykraczającym poza terytorium poszczególnych gmin z terenu powiatu, w dziedzinie:

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności charytatywnej;

 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;

 

5) ochrony i promocji zdrowia;

 

6) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 

8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 

11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 

17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

 

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 

19) ratownictwa i ochrony ludności;

 

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

 

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 

23) promocji i organizacji wolontariatu;

 

24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo uczestników programu, w zakresie określonym w pkt. 1-23.

§ 3. 1. Rada uznaje, iż realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w § 2 o charakterze ponadgminnym może być dokonywana w ramach współpracy Powiatu z uczestnikami programu, którzy w związku z tym będą mogli ubiegać się o pomoc, w tym również finansową, na ich realizację z budżetu Powiatu.

2. Strategicznym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej społeczności Powiatu.

§ 4. 1. Współpraca Powiatu z uczestnikami programu może przyjmować następujące formy:

 

1) zlecania uczestnikom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

 

3) konsultowania z uczestnikami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.

2. Powiat może udzielać uczestnikom programu pomocy, w szczególności poprzez:

 

1) publikowanie ważnych informacji na swojej stronie internetowej z zakresu dotyczącego podejmowanych działań własnych, jak i uczestników programu oraz promocję działalności organizacji pozarządowych;

 

2) informowanie uczestników programu o planowanych sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności uczestników programu oraz zagwarantowanie udziału ich przedstawicieli w posiedzeniach komisji Rady;

 

3) udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z przedmiotem działalności uczestników programu;

 

4) informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;

 

5) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Powiatu źródeł,w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

 

6) zapewniania udziału przedstawicieli uczestników programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych, w szczególności - opracowujących Program współpracy na rok następny.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 powinna być kierowana do uczestników programu, którzy wyrażą wolę jej otrzymywania. Uczestnicy programu powinni złożyć w tym celu Zarządowi pisemne oświadczenie, zaznaczając obszary oczekiwanej pomocy. Innym uczestnikom programu pomoc, o której mowa w ust. 2 będzie udzielana w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Współpraca Powiatu z uczestnikami programu odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 6. 1. Powiat może przekazać uczestnikowi programu do realizacji zadanie własne, przeznaczając na ten cel środki finansowe w formie dotacji.

2. Przekazanie dotacji na realizację danego zadania odbywa się na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Zarządem a uczestnikiem programu, przyjmującym jego wykonanie do realizacji.

3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. Zarząd ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w roku 2004.

§ 7. Za priorytetowe zadania Powiatu do realizacji w roku 2004 we współpracy z uczestnikami programu przyjmuje się budowę kompletnej bazy danych organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w powiecie monieckim, rozeznanie potrzeb społeczności lokalnej i potencjału uczestników programu oraz wypracowanie mechanizmów i płaszczyzn porozumienia oraz współpracy Powiatu i uczestników programu w kolejnych latach.

§ 8. 1. Zasady i tryb przyznawania dotacji uczestnikom programu określa ustawa.

2. Dotacji uczestnikom programu udziela się w ramach środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie Powiatu.

§ 9. Oceny współpracy Powiatu z uczestnikami programu w roku 2004 Rada dokona w pierwszym kwartale 2005.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06